مقاله حل معادله هاي ميدان جريان و انتقال رسوب در اطراف پايه پل ها و محاسبه عمق آبشستگي موضعي با استفاده از روش عناصر محدود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مهندسي منابع آب از صفحه ۷۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: حل معادله هاي ميدان جريان و انتقال رسوب در اطراف پايه پل ها و محاسبه عمق آبشستگي موضعي با استفاده از روش عناصر محدود
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معادله هاي انتقال رسوب
مقاله پايه پل ها
مقاله عمق آبشستگي
مقاله روش عناصر محدود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صيادي ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يک شبيه رياضي دو بعدي براي محاسبه آبشستگي موضعي در اطراف پايه پل ها تهيه گرديده است. از معادله ناوير – استوکس، به عنوان معادله اي که ميدان سرعت را شبيه سازي مي کند، استفاده شده است. در ابتدا معادله ناوير – استوکس حل شده و ميدان سرعت بدست آمد. سپس از سرعت هاي بدست آمده در صفحه افقي، به عنوان داده هاي ورودي در حل معادله انتقال رسوب و از روش معيار باقيمانده هاي وزني گالرکين، براي مرتب كردن تغييرات معادله هاي ناوير – استوکس استفاده شد. دامنه مورد بررسي به هشت واحد گرهي تقسيم گرديد و از توابع مرتبه دوم براي سرعت ها و خطي براي فشار، استفاده شد. پس از حل معادله انتقال رسوب با داشتن غلظت هاي اوليه و نهايي، عمق آبشستگي محاسبه و جواب هاي شبيه با مقادير اندازه گرفته شده آزمايشگاهي و بر اساس شبيهي که از حل معادله لاپلاس با روش تفاضل محدود بدست آمده بود، مقايسه گرديد. در عمل، جواب هاي حاصل انطباق خوبي را با مقادير اندازه گرفته شده نشان مي دهند. در آخر، تاثير عامل هاي گوناگون مثل عمق جريان، شيب کف رودخانه، ميانگين اندازه ذرات و… بر عمق آبشستگي بررسي شد. نمودارهاي مربوط به بررسي اثر عامل هاي گوناگون با عمق آبشستگي بر عمق جريان و مقايسه آن ها با نتايج بدست آمده از حل معادله هاي بالا با روش اختلافات محدود، و مقادير تعيين گرديده در انتهاي مقاله آورده شده است كه انطباق خوبي را نشان مي دهند.