سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی رحمانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد، هوا- فضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا ابراهیمی – استادیار ، دانشکده هوا-فضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهرزاد شمس – استادیار ، دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در جریان ماوراء صوت اجسام پرند ه ای که به جو زم ین برمی گردند، به دلیل تلفات اصطکاکی شدید جریا ن، دمای گاز به شدت بالا رفته که این امر موجب شروع واکنشهای شیمیایی بین اجزاء هوا م ی گردد . در اثر واکنشهای تجزیه و تشکیل یونهایO+ و N + ,NO+جسم پرنده در غلافی از یونها و الکترونهای آزاد پوشیده م ی شود. چنانچه چگالی الکترونهای آزاداز حدی بیشتر باشد م ی تواند ارتباط رادیویی جسم پرنده را مختل نماید. به این لحاظ تعیین میزان این چگالی با اهمیت می باشد. در این مقاله با بکارگیری یک روش کاملا ضمنی تسخیر شوک، جریان محترق غیرتعادلی هوا در اطراف یک دماغه پخ با فرض گاز حقیقی مدلسازی شده است . مقایسه نتایج توزیع الکترونهای آزاد بر روی جسم در ماخهای پروازی مختلف با نتایج زمایشگاهی دیگران نشان م یدهد که محاسبات انجام شده از دقت خوبی برخوردار است.