سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کاظم هجران فر – استادیار دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
وحید اصفهانیان – دانشیار، دانشکده فنی دانشگاه تهران
رامین کمالی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف/ پژوهشکده سی

چکیده:

در این تحقیق، شبیه سازی عددی میدان جریان تقارن محوری، لزج و ماوراء صوت توسط معادلات ناویر –استوکس لایه نازک (TLNS) با اثرات گاز تعادلی روی دماغه اجسام سرپخ انجام شده است. جهت حل عددی، الگوریتم ضمنی و غیر تکراری بیم – وارمینگ انتخاب شده و برای افزایش دقت میدان در مجاورت ناحیه شوک، از روش برازش شوک استفاده گردید ه است. خواص ترمودینامیکی و خواص انتقالی هوا در شرایط تعادل شیمیایی با استفاده ازمنحنی های برازش شده تانهیل – ماگ بدست آمده است. برای نشان داد صحت و دقت الگوریتم حل، شبیه سازی عددی جریان ماوراء صوت با در نظر گرفتن اثرات گاز تعادلی روییک نیم کره در اعداد ماخ مختلف (۱۱/۲۶ و ۱۶/۸۹) انجام شده و نتایج مشخصات میدان جریان و شکل شوک، همچنین مشخصات جریان روی سطح با نتایج عددی قابل دسترس مقایسهگردیده است . محاسبات حاضر برای هردو حالت جریان غیر لزج و لزجصورت گرفته و تاثیر گاز تعادلی روی مشخصات مورد نظر بررسی شده است.