سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی ثقفی – کارشناس ارشد هواشناسی، استادیار علوم جوی
مجید مزرعه ئی فراهانی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

حل عددی مدل تان و فراهانی (۱۹۹۸)، با استفاده از داده های واقعی مورد بررسی قرار می گیرد. در این مدل، تغییرات شبانه روزی باد در لایه ی مرزی اکمن به شکل عددی و با استفاده از تقریب نیمه زمینگرد بررسی می شود. فرا رفت افقی تکانه با استفاده از تقریب تکانه زمینگرد در معادلات گنجانده شده است. در نظر گرفتن فرا رفت افقی تکانه باعث تفکیک سامانه های چرخندی و واچرخندی از یکدیگر می شود. در این مدل، تغییرات ضریب کشسانی پیچکی در لایه سطحی، به صورت خطی با ارتفاع افزایش می یابد و در لایه های بالاتر، ثابت در نظر گرفت ه شده است. با استفاده از داده های خروجی مدل، که مولفه های افقی سرعت باد می باشند. تحلیلی از نوسانات لختی و جت سطوح پایین انجام میشود. به منظور حل معادلات مدل، پیراسنج های این مدل با استفاده از داده های واقعی سطح ۷۰۰ هکتوپاسکالی ایستگاه هواشناسی فرودگاه مهرآباد تهران و داده های سودار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران برای روزهای ۸۱/۱/۱۲ و ۸۱/۱/۱۵ تعیین شد. مقایسه ای بین داده های حاصل از مدل اکمن، بدون حضور جمله های فرا رفت تکانه (حالت خطی یاکلاسیک) و با حضور آنها (حالت غیر خطی ، نیمه زمینگرد اکمن) انجام شد. از نتایج به دست آمده می توان به : کاهش (افزایش) دامنه نوسان تغییرات شبانه روزی باد نسبت به حالت خطی در زمان حاکم بودن سامانه چرخندی (واچرخندی) ، کاهش (افزایش) دوره نوسان لختی نسبت به حالت خطی در زمان وجود سامانه چرخندی (واچرخندی) اشاره کرد.