سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمود اشرفی زاده – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک
مهدی رحمانی گورتانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک

چکیده:

روی شبکه های بدون سازمان تدوین و پیاده سازی شده است. معادلات حاکم از روش حجم محدود و با دقت مرتبه دوم در مکان و زمان گسسته سازی شده اند. از آنجا که در شکل گسسه سازی معادلات از چینش هم مکان متغیرها استفاده شده است برای همبستگی میدان سرعت و فشار، سرعت ها در معادله پیوستگی از روش رای و چو، که مشتمل بر یک ترم تصحیح فشار میباشد، محاسبه شده اند. همچنین در این تحقیق، تمهیدات ویژه ای برای محاسبه گرادیان ها در مراکز حجم کنترل ها و گسسته سازی جملات پخش، به منظور بهبود همگرایی، در نظر گرفته شده است. نتایج بدست امده برای چندین مساله استاندارد بازدهی مناسب روش مذکور را به خوبی نشان میدهند.