مقاله حماسه، اسطوره و تجربه عرفاني خوانش سهروردي از شاهنامه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در نقد ادبي از صفحه ۱۳۷ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: حماسه، اسطوره و تجربه عرفاني خوانش سهروردي از شاهنامه
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگاه تاويلي
مقاله بنيان هاي تاويل
مقاله فردوسي
مقاله سهروردي
مقاله حماسه
مقاله اسطوره
مقاله حكايات عرفاني
مقاله رمز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همداني اميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله، نشان دادن نگاه تاويلي سهروردي به روايات، عناصر و مولفه هاي اثر حماسي بزرگ ايران يعني شاهنامه فردوسي است. مقاله به دو بخش تقسيم مي شود: در بخش نخست بنيان هاي متفاوت تاويل در نزد فردوسي و سهروردي بررسي مي شود. در اين بخش همچنين نشان داده مي شود که اسطوره و حماسه چگونه در انديشه فردوسي و در پرتو اصول و قواعدي که او براي فهم و تاويل آن ها به دست مي دهد، به مثابه اموري معقول و خردپذير جلوه مي کنند؛ حال آنکه در نزد سهرودي آنچه مهم است نه به دست دادن تفسير و تبييني معقول از حماسه و اسطوره، بلکه فهم آن ها به مثابه رمزها و نمادهايي است که در پرتو نوعي تجربه زيسته عرفاني و باطني فهم و تفسير مي شوند. در بخش دوم هم با واشكافي تحليلي عناصر حماسي و اسطوره اي شاهنامه – که در رسايل عرفاني سهروردي به رمزهاي عرفاني و گنوسي بدل مي شوند – دگرديسي اسطوره و حماسه به عرفان يا گذر از حماسه تاريخي – ملي به حماسه معنوي مورد تامل و مداقه قرار مي گيرد.