مقاله حماسه گيلگمش در بوته نقدي نو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۲۳۳ تا ۲۶۵ منتشر شده است.
نام: حماسه گيلگمش در بوته نقدي نو
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گيلگمش
مقاله شالوده شکني
مقاله حماسه جهاني
مقاله جاودانگي و باروري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نحوي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي دشت ارژنه محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حماسه گيلگمش، يکي از کهن ترين حماسه هاي جهان است که به حماسه جاودانگي معروف است. گيلگمش در اين حماسه، هماره جوان پهلوان مثبتي تلقي شده که با کوشش بسيار در پي جاودانگي است و عاقبت درمي يابد که تنها راه جاودانگي، که هر انساني مي تواند بدان برسد، نام نکو و شهرت جاودانه است، نه داشتن عمري دراز يا ابدي. اما نگارندگان در اين جستار بر اساس رويکرد شالوده شکني، که با رد تک معنايي، همواره راه را براي قرائتها و تاويلهاي ديگر نيز باز مي گذارد برآنند که در اين حما سه، نه تنها گيلگمش، شخصيتي مثبت ندارد، بلکه نماد ديو خشکسالي است که مي خواهد خشکسالي و بي بري را بر کل طبيعت چيره گرداند. از ديگر سو با توجه به شواهد و قراين موجود، اين حماسه در ژرف ساخت، اسطوره باروري است، نه حماسه جاودانگي.