سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
ریحانه دروگری – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد علوم و تحقیقات آذربایجانشرقی، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
پیمان حکیم زاده خوئی – دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل عمومی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد علوم و تحقیقات آذربایجانشرقی، دا

چکیده:
مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مهاجر از طریق دریا، چالشی اساسی در قرن حاضر بهشمار میرود. عرصه دریاها در طی سالیان اخیرجرایم دریایی و فجایع انسانی متعددی را بهخود دیده است. سال ۲۱۱۲ یکی از مرگبارترین سالها برای مهاجران غیرقانونی ازطریقدریاها بهشمار میرود. دریاها از دیرباز یکی از ایمنترین راهها برای ترانزیت و سفر بهشمار میروند، اما ارتکاب جرایمی چون مهاجرتو عبور غیرقانونی و قاچاق مهاجران، امنیت دریانوردی را مختل ساخته است. مهاجرت غیرقانونی ازطریق دریا همواره خطراتی چون غرقکردن کشتی و رهاکردن افراد درمیان دریا، گرفتارشدن در امواج سهمگین دریا، شرایط و رفتار غیرانسانی درداخل کشتی همچون تعرض، سرقت، تجاوز همراه بوده است. در آنسوی آبها و در مرز ورودی کشور مقصد نیز سرنوشت چندان خوشایندی درانتظار مهاجران نخواهد بود. برخورد نامناسب نیروهای گارد ساحلی و بازداشت این افراد بهمحض ورود به خاک کشور مقصد ازجمله اقداماتی است که نسبت به مهاجران غیرقانونی اتخاذ میگردد. مهاجرت غیرقانونی از طریق دریا علاوه بر خطراتی که بههمراه داردسبب نقض حقوق انسانی و محرومیت افراد از حقوق اولیه خود میگردد. براساس موازین حقوق بینالملل، قاچاق مهاجر و مهاجرتغیرقانونی ازطریق دریاها یکی از جرایم بینالمللی است که امنیت دریاها را مختل ساخته و مبارزه با آن ضروری است. درکنار این مبارزه و اقدامات پیشگیرانه موازین حقوق بشری نیز بر لزوم رعایت حقوق مهاجران غیرقانونی تاکید دارد. این افراد اگرچه با نقضمقررات حقوق بینالملل وارد قلمرو سرزمینی کشور دیگری شدهاند اما این دلیلی بر اعمال رفتار غیرانسانی و محرومیت از حقوقاولیه این افراد نمیباشد