سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه سالمه – دانشگاه علوم پزشکی مازندران – دانشکده پرستاری مامایی ساری
طاهره یعقوبی – دانشگاه علوم پزشکی مازندران – دانشکده پرستاری مامایی ساری
منیژه زکی زاده – دانشگاه علوم پزشکی مازندران – دانشکده پرستاری مامایی ساری

چکیده:

حوادث غیر مترقبه یک وضعیت اضطراری است که بر حسب شدت و اهمیت منجر به بروز بیماری ایجاد صدمات ، مر گ ومیر و خسارات مالی می شوند . یکی از اثرات این حوادث مشکلات روانی است که می تواند منجر به عوارض ناگوار مـی شـود . اثـرات حوادث غیر مترقبه تا اعماق خانواده ها و جامعه نفوذ می کند . واکنش های روانی ناشی از آن یـا در حـین و یـا بعـد از وقـوع
حوادث بروز می کند . مهمترین اخ تلالات بعد از وقوع بلا یا شامل اختلال استرس پس از ضربه ، سندرم بازمانـدگان و سـندرم داغدیدگی است . گاهی این واکنش های روانی با تنش های موجود در جامعه به هم آمیخته و منجر به بـروز اخـتلالات روانـی می گردد . بهداشت روانی سوانح غیر مترقبه دانشی است که برای کمک به آ سیب دیدگان و مردم در معرض خطر و کمـک بـه امداد گرانی که به یاری آنها می شتابند ، شکل گرفته است تا برخورداری غیر عادی ایجاد شـده سـازگار نماینـد تـا مـانع بـروز اختلالات روان شناختی در این افراد شوند مدیریت کار آمد بهداشت روانی حـوادث و پیامـدهای آن عامـل کلیـدی در کـاهش بحران و عوارض بعدی آن است . گروههای مختلف مورد نیاز جهت حمایت روانی نزدیکان ، قربانیان ، بازماندگان آسیب شده و بازماندگان سالم است هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه و پس از آن شناخت دقیق نیازهای آسیب دیدگان ، برنامـه ریـزی بـرای شناسایی به موقع اختلالات روانی ، را هنمایی آنها برای مراجعه به مراکـز ذی صـلا ح و در صـورت لـزوم ارجـاع آنهـا بـه مراکـز تخصصی مربوطه – دریافت پس خوراند مناسب برای پیگیری بیماران ضرورت اساسی دارد . وظایف متخصصین بهداشت روان ، آموزش روانپزشکی پیشگیری به امدادگران سازماندهی و نظارت بر ت یم ها در مرحله وق وع بلایا ارائه خـدمات بهداشـت روان در شش ماهه اول بعد از وقوع حوادث ، برنامه ریزی برای پیگیری طـولانی مـدت بـسیج اقـدامات حمـایتی جهـت خـانواده هـا و بازماندگان – آموزش افراد ، خانواده های داغدیده و امدادگران است . تشکیل جلسات متعدد با بازماندگان ، ارائه اطلاعـات لاز م و ارتباط مستمر بین کارکنان و بازماندگان نقش موثری در کاهش علائم و سازگاری ، شرایط موجود ایفا می کند . جهت کمک به خانواده های داغدیده ، تماس با افراد بازمانده ، تقویت روانی آنها ، احساس نزدیکی باخانواده ها ، برگزاری مراسم سـوگواری ، ارتباط نزدیک و صمیمی امکان درمان و پیگیری بعد از وقوع حوادث را فراهم می کند .