سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد مسافری –
احمد اصل هاشمی –

چکیده:

از سال ۲۰۰۱ به این سو توجه به حملات تروریستی در دنیا رو به فزونی نهاده است. دامنه حملات تروریستی گسترده بوده وتأسیسات آبرسانی را نیز در بر می گیرد بطوریکه عدم توجه به مسائل امنیتی و ایمنی تأسیسات آبرسانی (سدها، خطوط انتقال، تصفیه خانه ها و شبکه های توزیع آب) و روی دادن حملات تروریستی هم می تواند از نظر سازه ای (تخریب فیزیکی تأسیسات) و هم از نظر کیفیت آب شرب (ورود مواد سمی و عوامل بیماریزای خطرناک) زندگی افراد را دچاربحرانهای شدیدی نموده و منجر به مرگ افراد شود. براساس فوق دو مورد مطرح می گردد. اولین مورد افزایش و ارتقاء ایمنی و امنیت تأسیسات آبرسانی است که نیازمند بازبینی و ممیزی وضعیت موجود و مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت است. موضوع دوم بحث تأمین آب سالم در زمان وقوع حملات تروریستی است که در این میان روشهای تصفیه در نقطه مصرف (POU) اهمیت می یابد. این روشها در عین سادگی باید کارائی بالائی نیز داشته باشند و بتوانند مواد معلق و نیز میکروارگانیسمهای بیماریزا را از بین ببرند. در مقاله حاضر با تأکید بر اهمیت حملات تروریستی به تأسیسات آبرسانی، سیستمهای مختلف تصفیه آب قابل کاربرد در محل مصرف از قبیل فیلتراسیون و گندزدائی و … ارائه شده است.