سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن رمضان یارندی – پژوهشکده پردازش هوشمند علائم
عبدالرسول میرقدری – دانشگاه امام حسین (ع)
جواد مهاجری – پژوهشکده الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم رمز قطعه ای به نام الگوریتم فجر ، مورد تحلیل قرارمیگیرد. این الگوریتم بسیار شبیه یکی از ۱۵ الگوریتم منتخب دور اول AES یعنی E2الگوریتم طارق ۲ می باشد. در این الگوریتم شبه DES تعداد دورها ۱۶ و طول کلید و قطعات ورودی و خروجی آن ۲۵۶ بیت می باشد. دیدگاه اصلی بکار گرفته شده دراین مقاله برای تحلیل الگوریتم فجر ۱ حمله تفاضلی است. در این تحقیق با بدست آوردن عدد انشعاب، از دو روش امنیت قابل اثبات و مشخصه تفاضلی، آسیب پذیری فجر ۱ بررسی می شود. در روش اول نشان می دهیم پارامتر امنیت تفاضلی ۱۶ دوری الگوریتم برابر ۲ به توان -۹۹٫۶ DP max F/6round= است. در روش دوم با بکارگیری ابزار تحلیلی تفاضلی (Codec Laboratory) تهیه شده در مشخصه تفاضلی دو دوری تکرار پذیر مناسبی با احتمال ۲ به توان -۲۴٫۸ را بدست آورده و با هشت بار تکرار آن به مشخصه ۱۶ دوری فجر ۱ با احتمال ۲ به توان -۱۹۸٫۴ می رسیم. این به معنی آنست که با ۲ به توان ۲۰۰٫۴ زوج متن اصلی می توان کلید دور اخر را بدست اورد، که در مقایسه با جستجوی کامل فضای کلید آن یعنی ۲ به توان ۲۵۶ کاهش زیادی را نشان دهد.