سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدتقی رضویان – موسسه پژوهشهای کاربردی سازمان حمل و نقل بنیاد مستضعفان و جانبازان ا

چکیده:

افزایش روزافزون جمعیت جهانی، لزوم تولید بیشتر را بهمراه می آورد و همزمان با آن میزان جابجایی کالا در سطح بین المللی نیز گسترش خواهد یافت. در این میان مهمترین عامل براس سرعت بخشیدن به حمل و نقل کالا، استاندارد نمودن و هماهنگی فعالیتهای گوناگون این صنعت نی باشد. با توجه به لزوم این هماهنگی و یکسان سازی در جابجایی کالا در سال ۱۹۷۷ اتاق بازرگانی بین المللی سندی را دال بر تایید حمل و نقل ترکیبی تصویب نمود. امروزه کنوانسیون بین المللی حمل و نقل چند وجهی تحت نظر کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحده بر این سیستم حمل و نقل در سطح جهانی نظارت می نماید. آنچه مسلم است این است ک توسعه سرویسهای حمل و نقلی موثر و کارا که تامین کننده نیاز بخش تجاری باشد در شرایط سیاسی و اقتصادی مطلوب تحقق خواهد یافت . از یکسو دولتها به منظور تشویق صادرات خود بر گسترش سرویسهای حمل و نقلی تاکید می ورزند و از سوی دیگر سازمانها و دست اندرکاران حمل و نقل به طور منظم درصدد یافتن راههایی برای کاهش هزینه ها می باشند.
شرکتها و سیستمهای حمل و نقل دریایی یران چنانچهنتوانند به گونه ای خود را به شبکه ترانسپورت چند وجهی متصل سازند از مزایای رو به افزایش آن بی بهره مانده، توسعه آینده آنها نیز با مشکل مواجه خواهد بود.
شیوه حمل و نقل ترکیبی مزایای بسیاری در مقایسه با شیوه های سنتی رایج ارائه می دهند.