سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فروزان غلامیان – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع علوم کاربردی، مرکز تحقیقات شیمی و مهن
جمشید نجف پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری – دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه
نرگس زهری – موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی – مرکز استاندارد دفاعی ایران

چکیده:

خطر مقدمهی ایجاد حادثه است. برای تبدیل خطر به حادثه باید از یک آستانه عبور کرد. یکی از عوامل عبور از آستانه، عدم رعایت فاکتورهای ایمنی در طی حمل ونقل مواد و کالاهای خطرناک است. بهمنظور ایجاد هماهنگی بین کشورهای مبادله کنندهی این نوع مواد یا کالاها و پیشگیری از ایجاد حوادث ناگوار در طی حمل و نقل، سازمانهای بینالمللی مبادرت به وضع قوانین بینالمللی کردهاند. اشنایی با دستورالعمل- ها و استفاده از آخرین ویرایشها که بر اساس تجارب مورد بازنگری قرارگرفتهاند سبب سهولت در مبادلات بینالمللی و بهکارگیری تجارب سایر ملل در جلوگیری از ایجاد حوادث نامطلوب تا حد امکان میگردد. در این مقاله، ضمن بررسی این قوانین، مثالهایی نیز ارائه شده است.