سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

اکبر یزدخواستی –
سیدمصطفی حیدریه –

چکیده:

در این مقاله ابتدا به ایمنی و ابعاد کمی و کیفی آن، همچنـین ایمنـی در زیردریـایی هـای نظـامی اشـاره کـرده سـپس بـه حوادث، نوع آنها، نحوه ثبت و گزارش دهی آنها می پردازد . در ادامه به علل و عوامل و ریشه های حوادث مربوطه را کـه شامل عوامل محیطی ( داخل و خـارج از زیردریـایی ) ، عوامـل انسـانی ( آمـوزش، تجربـه و مهـارت ( ، مجموعـه قـوانین و دستورالعملها، شرایط قطعات، تجهیزات، اقلام و مواد مصرفی، نظم و برنامه ریزی بررسی کرده و در انتهـا علـل و عوامـل جزئی و مستقیم و اصلی و سیستمی وقوع حوادث مورد بررسی قرار گرفته است .