مقاله حکام سيستان از تشکيل سلسله قاجار تا تسليم علي خان سرابندي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي تاريخي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۱۹ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: حکام سيستان از تشکيل سلسله قاجار تا تسليم علي خان سرابندي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قاجار
مقاله سيستان
مقاله افغانستان
مقاله ايران
مقاله حاکمان
مقاله کياني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نايبيان جليل
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ نوري محمدامير
جناب آقای / سرکار خانم: پيري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با قتل نادر شاه و تشکيل سلسله دراني در افغانستان و تصرف نواحي شرقي ايران، از جمله سيستان به دست احمد خان ابدالي (دراني) در سال ۱۱۶۰ هـ .ق موضوع حاکميت ايران بر اين ايالت از پيچيدگي خاصي برخوردار گرديد، ضعف حکومت مرکزي ايران بعد از قتل نادر، موجب گسترش نظام شبه ملوک الطوايفي در ايران گرديد، کشمکش هاي جانشينان نادر و خاندان زنديه به اين روند کمک شايان توجهي نمود. اين امر موجب گرديد حاکمان سيستان با ايجاد پيوند نزديکتر با فرمانرواي ابدالي افغانستان به حيات نيمه مستقل خود در دوران پر تنش ايران ادامه دهند.
اين حاکمان در روند حاکميتشان با توجه به شرايط و موقعيت زماني و سياسي در دوره هايي که قدرت متمرکزي بر افغانستان سلطه مي يافت، براي جلوگيري از تهديدهاي داخلي و خطر امراي افغان به آنها تکيه مي کردند و گاهي با دادن باج و خراج به حيات خود ادامه مي دادند. با روي کار آمدن حکومت قاجار، موضوع ايالت سيستان به يکي از پيچيده ترين مشکلات فراروي اين سلسله تبديل گرديد. حاکمان قاجار با توجه به درگيريها و شورشهاي داخلي و خارجي موضوع تحکيم پايه هاي قدرتشان را بر سيستان به مماشات مي گذرانيدند. آنها در پي فرصت بودند تا بر مشکلات عديده داخلي و جنگهاي خارجي چيره شوند تا پس از آن به گسترش پايه هاي قدرتشان بر سيستان بپردازند.
در اين مقاله، موضوع حاکمان سيستان از ابتداي تاسيس سلسله قاجار تا پذيرش حاکميت ايران به وسيله علي خان سرابندي در عصر ناصرالدين شاه بررسي شده است.