سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
تیمور رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه مازندران
محمدرضا طبیبیان – عضو هیئت علمی گروه مدیریت اجرایی، دانشگاه مازندران

چکیده:
شهرهای مقصد گردشگری، شهرهایی هستند که اقتصاد خانوار در اکثر آنها وابستگی شدیدی به جذب گردشگر دارد به طوری کهبسیاری از مشاغل شکل گرفته در این شهرها به طور مستقیم یا غیر مستقیم نیازهای گردشگران را تامین می کنند و از این طریقخانوار ها به امرار معاش می پردازند. رونق صنعت گردشگری بدون ایجاد بستر توسعه پایدار گردشگری، نه تنها موجب ارتقا سطحآسایش رفاهی و زیستی ساکنان نمی شود، بلکه می تواند باعث کاهش و نابودی آن شود. بنابراین و به منظور ایجاد بستر مناسبتوسعه گردشگری پایدار شهری به ویژه در شهرهای مقصد گردشگری، حکمرانی خوب شهری و نزدیک شدن به شاخص های آنیک ضرورت تردید ناپذیر است.در این تحقیق ابتدا مفاهیم مربوط به حکمرانی خوب شهری و شاخص های آن، توسعه پایدار و گردشگری شهری ارائه و درنهایت نتیجه گیری شده است که تجلی مفهوم توسعه پایدار گردشگری شهری جز در سایه حکمرانی خوب شهری امکان پذیر نمیباشد و نمی توان بدون داشتن یک حکمرانی خوب بستر مناسب توسعه پایدار در شهرها را به وجود آورد.