مقاله حکمروايي مطلوب شهري بر بنيان سرمايه اجتماعي: آزمون نظم نهادي- فضايي ارتباطي و فاعليت مندي غير اقتصادي مطالعه موردي: کلان شهر تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات جغرافيايي مناطق خشك از صفحه ۳۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: حکمروايي مطلوب شهري بر بنيان سرمايه اجتماعي: آزمون نظم نهادي- فضايي ارتباطي و فاعليت مندي غير اقتصادي مطالعه موردي: کلان شهر تبريز
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنش ابزاري
مقاله کنش ارتباطي
مقاله شهرنشيني ارتباطي
مقاله فاعليت مندي غير اقتصادي
مقاله جامعه مدني
مقاله سرمايه اجتماعي،حکمروايي مطلوب شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحمدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده دلير كريم
جناب آقای / سرکار خانم: پيري عيسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حکمروايي مطلوب شهري فصل مشترک تمام کنشگران اجتماعي است و ريشه در چشم انداز مديريت عمومي نو دارد که از اواخر دهه ۱۹۸۰ با ابتکار عمل بانک جهاني و مرکز اسکان بشر سازمان ملل و ساير نهادهاي بين المللي در ادبيات توسعه وارد شده است و در واقع رهيافتي ساختار شکنانه به برنامه ريزي توسعه شهري دارد و با مشارکت و کنش متقابل ميان بازيگران اصلي مديريت شهري يعني جامعه مدني، حکومت و بازار و بخش خصوصي، از يگانه الگوي توسعه شهري و مبتني بر عقلانيت ابزاري گذر کرده و متشکل بر بنيان سرمايه اجتماعي شهروندان و عقلانيت ارتباطي، الگوي جايگزينِ شهرنشيني ارتباطي را پيش مي گيرد. در اين مقاله با استدلال قياسي و با توجه به تعدد مولفه هاي حکمروايي مطلوب شهري، شاخص هاي آن متناظر با متغيرمستقل تحقيق، يعني سرمايه اجتماعي انتخاب شده است. جامعه آماري مورد نظر به منظور سنجش متغير وابسته تحقيق (حکمروايي مطلوب شهري) شامل شهرداري تبريز به عنوان نهاد دولتي و رسمي، شوراي شهر به عنوان فراگيرترين نهاد مدني و شهروندان و بخش خصوصي به عنوان مولفه بازار مي باشد که نتايج تحقيق همبستگي معني داري را بين خلق و ايجاد حکمروايي مطلوب شهري از رهگذر جامعه مدني و سرمايه اجتماعي نشان مي دهد.