سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش پزشکی و موازین شرعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فراز مجاب – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده داروسازی

چکیده:

الکل در زمان ما کاربرد فراوانی در صنایع گوناگون پیدا کرده است و یکی از ترکیبات پرمصرف در داروسازی، شیمی و صنایع وابسته به شمار می رود درموارد زیادی از الکل در داروسازی و نیز در پزشکی برای ضدعفونی کردن ابزار و وسایل دستها، و محیط کار استفاده می شود پرسشهایی که از سوی عموم مردم اساتید ، دانشجویان و … د رمورد حکم استفاده از الکل و دیدگاه موازین شرع در این مورد می شود نشان دهنده اهمیتی است که موضوع فوق الذکر در زندگی مردم دارد از نظر شیمیایی الکل ها نام تعدادی از ترکیبات هستند که در ساختمان مولکولی خود دارای عامل هیدروکسیل OH- باشند و بنابراین هزاران نوع ترکیب الکلی می تواند در طبیعت وجود داشته باشد با این حال درعلوم شیمی و داروسازی هرگاه کلمه الکل بدون هرگونه پسوند و یا پیشوند نامبرده میشود یا نوشته میش ود منظور الکلی است بنام اتانول یا اتیل الکل یا الکل اتیلیک که فرمول شیمیایی آن C2H5OH است.