سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اشکان فرخی – مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
عباس دوستی – مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده:

قبل از توسعه ژنتیک مولکولی، تنها راه مطالعه تنظیم عملکرد ژنهای پستانداران از راه مشاهده صفات ارثی و یا جهش های خود به خودی بود . از طرفی تنها راه بهبود صفات تولیدی در دامها، آمیزش انتخابی برای تقو یت و یژگی ها ی انتخابی نظیر افزا یش تولید شیر بود . اما مهندسی ژنتیک امکان تولید موجود زنده با و یژگی ها ی دلخواه را فراهم می سازد . یک حیوان ترانسژن، حاصل وارد کردن یک قطعه DNA خارجی به سلول تخم بارور و تبدیل آن به یک جانور کامل است به طوری که کلیه سلول های آن تراریخت است . اولین حیوانات ترانسژن موش هایی بودند که در سال ۱۹۸۰ تولید شدند و امروزه گاوها، گوسفندان، بزها، خوک ها، جوجه ها، ماهی ها و حتی حشرات ترانسژن یک نیز تولید شده است . حیوانات ترانسژن یک دارا ی پتانسیل متنوعی می باشد . مثلاً حیوانات مهندسی شد ه جد ید به بیماری مقاوم بوده و گوشت و شیر را با قیمت کمتری تولید می کنند . به علاوه این حیوانات به عنوان عوامل زیستی تولید داروها ی مفید، واکسن ها، هورمون ها، اندام ها ی مورد استفاده در پیوند و بسیاری از محصولات مورد نیاز می کنند . تولید حیوانات ترانسژن در سراسر دنیا با سرعت ز یادی در حال گسترش بوده و آ ینده این علم درخشان است و نو ید کاربردها و منافع معجزه آسایی در آ ینده می دهد که امید است جامعه دامپزشکی ایران از ا ین مساله مهم غافل نماند و گام موثری در ا ین راستا برداشته شود