سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود نظری –

چکیده:

سال ۱۳۷۹ طرح خازنگذاری در شبکه های فشار ضعیف با هدف افزایش ظرفیت تولید و انتقال مطرح گردید . با توجه ۱۲ کیلووار ۴۰۰ ولت / به استقبال مسئولین از این طرح ، اقدام به برگزاری مناقصات خرید گردید و حدود ۱۵۰۰ مگاوار خازن ۵ خریداری و از اوایل سال ۱۳۸۰ تحویل شرکتهای برق منطقه ای گردید . ۷۰ مگاوار از این خازنها نیز تحویل شرکت برق منطقه ای خراسان شد . از همان زمان تحقیقاتی در این شرکت جهت یافتن روشی برای نصب بهینه خازنها در شبکه آغاز شد . روشی که بتواند تعداد و محلهای نصب بهینه خازنها در فیدر های فشار ضعیف را بگونه ای که نه تنها مشکلات و معضلاتی در شبکه پدید نیاورد بلکه بیشترین کاهش تلفات را نیز عاید نماید و در عین حال اقتصادی نیز باشد ارائه نماید .
در جستجوها و بررسیهای انجام شده بین مقالات داخلی و خارجی اثری از نصب خازن در شبکه فشار ضعیف بدست نیامده است . مقالات خازنگذاری در شبکه توزیع عمدتاً مربوط به بخش فشار متوسط شبکه می باشد و در بخش فشار ضعیف تاکنون خازنگذاری انجام نشده است . در کشورهای پیشرفته سازندگان دستگاهها و وسایل با بار راکتیو مجبور به نصب خازن روی دستگاهها و جبران توان راکتیو تولیدات خود در محل مصرف می باشند و ما بقی توان راکتیو جاری روی شبکه در بخش فشار متوسط یا ایستگاههای فوق توزیع جبران می شود .
جهت خازنگذاری در شبکه فشار ضعیف بررسی و مطالعه روشهای خازنگذاری در شبکه فشار متوسط می تواند مفید باشد . در برخی از این روشها محدودیتهایی جهت شبکه ، بارها و خازنها در نظر گرفته شده است و این اجزاء مسئله در قالب فرمولهای ریاضی محدود شده تا با استفاده از روشهای ریاضی تابع هدف تشکیل شده بهینه گردد . از جمله اینکه گاهاً شبکه بصورت یک خط مستقیم بدون انشعاب با بار و سطح مقطح یکنواخت فرض شده است [ ۱و ۶ ] . در مرجع [ ۲ ] بار کلیه شاخه های فرعی روی شاخه اصلی در ۴ و ۶ و ۷ ] و چنانچه نیاز – نظر گرفته شده است . در بیشتر روشهای خازنگذاری مقدار خازن بهینه از راه محاسبه بدست می آید[ ۱ باشد این روشها عملی شوند ناچاراً بر اساس خازنهای موجود در بازار مقدار خازن نزدیک به مقدار محاسبه شده انتخاب میگردد که قطعاً این مقدار بهینه نمی باشد . در برخی از روشهای خازنگذاری در شبکه فشار متوسط اجزاء مسئله بصورت واقعی و بدون فرض مدل شده[ ۴] و ناچاراً جهت بهینه یابی از روشهای نویناز جمله آلگوریتم ژنتیک و یا منطق فازی و غیره استفاده شده است