مقاله خاستگاه دگرساني هاي گرمابي با استفاده از ايزوتوپ هاي پايدار در منطقه تاکستان (زون طارم سفلي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در زمين شناسي اقتصادي از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: خاستگاه دگرساني هاي گرمابي با استفاده از ايزوتوپ هاي پايدار در منطقه تاکستان (زون طارم سفلي)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زون طارم
مقاله دگرساني گرمابي
مقاله ايزوتوپ پايدار
مقاله توف هاي ائوسن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي پور بتول
جناب آقای / سرکار خانم: مكي زاده محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سنگهاي آتشفشاني و آذرآواري منطقه تاکستان تحت تاثير فرآيندهاي دگرساني گرمابي وسيع قرار گرفته است. وجود شكستگيهاي فراوان و ژرف از يك طرف و توده هاي نيمه ژرف از طرف ديگر سبب توسعه دگرسانيهاي گرمابي به عنوان آخرين نمودهاي حرارتي در منطقه مورد مطالعه شده است. زونهاي دگرساني موجود در منطقه عبارتند از زون پروپليتيك، آرژيليك، آرژيليك پيشرفته و زون سيليسي. توسعه هر يک از زونهاي دگرساني در بخشهاي مختلف متفاوت است. تشکيل سينترهاي سيليسي، توف هاي سيليسي با حفظ لايه بندي اوليه و گسترش زونهاي خالص آلونيتي از مهمترين رخدادهاي منطقه مورد مطالعه مي باشد. از مهمترين کانيهاي تشکيل دهنده توف ها مي توان به کوارتز، پلاژيوکلازهاي سوسوريتي شده،کلريت، سريسيت و آلونيت اشاره نمود. بر اساس نتايج ژئوشيميايي سنگهاي آتشفشاني داراي ترکيب شيميايي از ريوليت، داسيت، آندزيت، آندزيت بازالتي تا بازالت مي باشد. نوع دگرساني گرمابي در منطقه طارم اسيد – سولفات مي باشد و آلونيت کاني غالب اين زون دگرساني است. بر اساس نتايج ايزوتوپ هاي پايدار اکسيژن، هيدروژن و گوگرد بر کانيهاي دگرساني (مسکوويت، کائولينيت و آلونيت) منشأ سيالات دگرساني در اين منطقه، ماگمايي است.