مقاله خاصيت آنتي اکسيداني، سميت سلولي، جهش زايي و ضد جهش زايي روغن اسانسي اسطوخدوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس) از صفحه ۴۵ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: خاصيت آنتي اکسيداني، سميت سلولي، جهش زايي و ضد جهش زايي روغن اسانسي اسطوخدوس
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتي اکسيدان
مقاله اسطوخدوس
مقاله روغن هاي اسانسي
مقاله سيتوتوکسيسيته
مقاله ضد ميکروبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدري طلوع اله
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي گرگري سيدلطيف
جناب آقای / سرکار خانم: شرفي سيده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: درويش عليپورآستانه شكيبا
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: گسترش روزافزون مصرف فرآورده هاي گياهان دارويي در دنيا و تصور غلط عمومي از سالم و بي ضرر بودن آن ها لزوم بررسي اين فرآورده ها را بيش از پيش مي نمايد. در اين تحقيق روغن اسانسي اسطوخدوس که در داخل کشور به صورت تجاري در داروخانه ها عرضه مي شود، از ديدگاه فوق بررسي شده است.
مواد و روش ها: در مطالعه حاضر فعاليت هاي ضد ميکروبي، آنتي اکسيداني، هماتولوژي و سيتوتوکسسيته اسانس اسطوخدوس آزمايش شد.
نتايج: نماي حساسيتي ميکروارگانيسم ها در برابر اسانس اسطوخدوس براساس حساس ترين به مقاوم ترين به ترتيب زير بود:
سودوموناس آئروژينوزا<استرپتوکوکوس فکاليس<کلبسيلا نمونيا<اشرشياکلي< استافيلوکوکوس اورئوس خاصيت آنتي اکسيداني اسانس با روش بتا – کاروتن زدايي انجام و نتايج آن ها با آنتي اکسيدان هاي صناعي استاندارد مقايسه شد. بازدارندگي پراکسيداسيون ليپيد به وسيله اسانس اسطوخدوس کمتر از قدرت آنتي اکسيدان هاي سنتتيک بوتيلات هيدروکسي تولوئن و بوتيلات هيدروکسي آنيزول بود. مقدار اسانس لازم براي ۵۰ درصد راديکال زدايي DPPH اسانس اسطوخدوس، ۵۶ ميکروگرم در ميلي ليتر بود. فنل کل اسانس خالص اسطوخدوس ۸۵٫۴۳ ميکروگرم گاليک اسيد در هر ميلي گرم بود. قدرت آنتي اکسيداني احياي فريک در سرم خون موش هايي که به مدت يک ماه و روزانه به ميزان ۱۰۰ ميکروليتر اسانس گاواژ شده بودند، به ميزان ۱۶۷٫۵۷ درصد افزايش نشان داد. تاثيرات درماني نگران کننده در نتيجه تغذيه اسانس توسط موش ها در خون آن ها ديده شد. غلظت ۵۰ درصد کشندگي اسانس اسطوخدوس بر عليه سلول هاي هلا و خون محيطي به ترتيب ۲۶ و ۲۱ ميکروگرم در هر ميلي ليتر ارزيابي شد. درصد جهش زايي و ضد جهش زايي غلظت هاي مختلف اسانس ها بر سويه هاي TA98 و  TA100باکتري سالمونلا تيفي موريوم در حضور و غياب S9 تعيين شد.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد که اسانس اسطوخدوس مورد مطالعه در اين تحقيق نمي تواند بدون تعيين دوز مورد مصرف قرار گيرد.