مقاله خاصيت ضد باروري گياه غازياقي در موش صحرايي ماده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۹۴ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: خاصيت ضد باروري گياه غازياقي در موش صحرايي ماده
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خواص ضد باروري
مقاله گياه غازياقي ،لانه گزيني
مقاله موش صحرايي ماده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يادگاري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعي مظفر
جناب آقای / سرکار خانم: حمزوي يزدان
جناب آقای / سرکار خانم: طلوعي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: گياه غازياقي خواص متنوعي داشته و در غرب کشور مصرف غذايي و داروئي دارد. در مطالعات قبلي ما خواص درماني و حفاظتي آن در مقابل زخم معده ثابت شد. هدف تحقيق حاضر شناسايي اثرات جانبي اين گياه بر باروري موش ماده صحرايي است.
مواد و روش ها:در اين مطالعه تجربي ، موش هاي صحرايي ماده نزائيده از نژاد NMRI (190-160 گرم) در سه بخش به شکل دو زير گروه آزمايش که عصاره گياه (۱۵۰ ميلي گرم بر کيلوگرم) و کنترل که آب مقطر (۲ ميلي ليتر بر کيلوگرم) را به روش داخل صفاقي دريافت کردند. تعداد حيوانات در تمام گروه هاي نهايي مساوي بود (n=8) در آزمايش اول، موش هاي ماده، تک دوز عصاره و يا آب مقطر را دريافت کردند، در آزمايش دوم: موش هاي ماده حامله در دوره قبل از لانه گزيني (روزهاي ۵-۱ بارداري) و در آزمايش سوم در مرحله لانه گزيني (روزهاي ۷-۵ بارداري)، عصاره و يا آب مقطر گرفتند. در هر سه آزمايش مکان هاي لانه گزيني و نوزادان شمارش شدند. براي مقايسه بين گروه ها از آزمون تي استفاده شد و P<0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: در هر سه گروه آزمايش، بين تعداد نوزادان و تعداد مکان هاي لانه گزيني در گروه مورد با کنترل خود اختلاف آماري معني دار وجود داشت. اين تفاوت در آزمايش اول و سوم، بارزتر بود.
نتيجه گيري: عصاره غازياقي داراي اثرات ضد باروري بارز در موش صحرايي است.