مقاله خالص سازي، شناسايي و کاربرد پلي ساکاريدهاي صمغ باريجه به عنوان پليمر طبيعي براي افزايش مقاومت خشک کاغذ بازيافتي از کارتن هاي کنگره اي کهنه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۳۴۵ تا ۳۵۳ منتشر شده است.
نام: خالص سازي، شناسايي و کاربرد پلي ساکاريدهاي صمغ باريجه به عنوان پليمر طبيعي براي افزايش مقاومت خشک کاغذ بازيافتي از کارتن هاي کنگره اي کهنه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيست پليمر
مقاله مقاومت کاغذ بازيافتي
مقاله پتانسيل زتا
مقاله پلي ساکاريد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي ترشيزي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشكرايي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: فائزي پور مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: همزه يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: رسالتي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زيست پليمرها جاي گزيني مطمئن براي پليمرهاي نفتي و منبعي تجديدپذير و برگشت پذير به طبيعت هستند. کاربرد پليمرها در صنايع مختلف از جمله کاغذسازي امري متداول است. صمغ هاي گياهي همواره در توليد کاغذ، به ويژه بازيافت کاغذ مورد توجه بوده و هستند. در اين پژوهش، پلي ساکاريدهاي صمغ تراويده از گياه باريجه (Ferula Gummosa) به روش استخراج با اتانول خالص سازي شده اند. سپس اين ترکيبات با روش Saeman شناسايي و به عنوان عامل افزاينده مقاومت هاي خشک (ترکيدن، طول پاره شدن و ميزان پيونديابي الياف) کاغذ دست ساز با وزن پايه ۶۰g/m2 حاصل از الياف بازيافتي از کارتن هاي کنگره اي کهنه (OCC)، استفاده شده اند. ترکيب تقريبي مونوساکاريدهاي صمغ خالص سازي شده مزبور عبارتند از: گالاکتوز ۶۰%، آرابينوز ۱۵% و اسيد گالاکتورونيک ۲۵%. نتايج نشان مي دهد، از لحاظ آماري اثر کاربرد اين زيست پليمر بر تمامي ويژگي هاي مقاومتي در سطح اعتماد ۹۹% معني دار است. با توجه به ماهيت آنيوني اين زيست پليمر، الياف و سيستم بازيافت کاغذ، از ماده کاتيوني پلي آلومينيوم کلريد براي تنظيم پتانسيل زتا تا نزديک صفر و بهبود عملکرد و افزايش مقاومتها بهره گرفته شد که برهم کنش ماده کاتيوني و زيست پليمر باريجه نيز در سطح اطمينان ۹۹%معني دار بود.