مقاله خالص سازي نانولوله هاي کربني رشد داده شده برروي کاتاليست هاي دوتايي Fe/Ni بر پايه MgO به روش نشست بخار شيميايي گرمايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: خالص سازي نانولوله هاي کربني رشد داده شده برروي کاتاليست هاي دوتايي Fe/Ni بر پايه MgO به روش نشست بخار شيميايي گرمايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانولوله کربني
مقاله خالص سازي
مقاله اسيد هيدروکلريک
مقاله نشست بخار شيميايي گرمايي
مقاله کاتاليست دوتايي Fe/Ni

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرارشادي صغري
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سيده زهره
جناب آقای / سرکار خانم: ريحاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: منيري ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: نوين روز عبدالجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از زمان کشف نانولوله هاي کربني، مطالعه و بررسي در خصوص ويژگي هاي آنها نيز مورد توجه بوده است. در بسياري از کاربردهاي نانولوله هاي کربني، استفاده از نانولوله هاي کربني خالص امري ضروري به شمار مي آيد.
هدف: نانولوله هاي سنتز شده به وسيله روش هاي مختلف، شامل ناخالصي هايي مانند کربن آمورف، ذرات کاتاليستي فلزي، فلورين و … مي باشد. روش هاي مختلف خالص سازي به منظور بهبود کيفيت و بهره نانولوله هاي کربني گزارش شده است. بررسي تاثير اکسيداسيون و عمليات خورش اسيدي بر خالص سازي نانولوله هاي کربني هدف اصلي اين کار تحقيقي بوده است.
روش بررسي: نانولوله هاي کربني به روش نشست بخار شيميائي بر پايه MgO و با استفاده از کاتاليست هاي دوتايي Fe/Ni رشد داده شده اند. تخليص نانولوله هاي کربني طي دو فرايند اکسيداسيون تحت اتمسفر و عمليات خورش اسيدي با اسيد هيدروکلريک صورت گرفته است. تکنيک هاي آناليز مختلف مانند ميکروسکوپ الکتروني روبشي(SEM) ، پراش اشعه ايکس (XRD)، آناليز ثقل سنجي حرارتي (TGA/DSC) و اسپکتروسکوپي رامان براي بررسي مورفولو ژي و درجه گرافيتي و کيفيت ساختاري نانولوله هاي کربني مورد استفاده قرار گرفته است.
نتايج: مطالعه ساختارهاي ريز توسط SEM نشان دادند که نانولوله هاي رشد داده شده قبل از تخليص در ناخالصي هاي کاتاليستي و ساير اشکال کربني غوطه ورند و فرايند اکسيداسيون و عمليات اسيدي به خوبي توانسته است آنها را خالص سازد. بررسي الگوهاي پراش اشعه ايکس از نمونه هاي قبل و بعد از خالص سازي گوياي اين مطلب است که پيک هاي مربوط به MgO و کاتاليست هاي Fe/Ni پس از فرايند هاي خالص سازي محو شده اند ولي پيک مربوط به ساختار گرافيتي در °۲۶٫۵=q2 ظاهر شده است که مويد خالص شدن نمونه ها مي باشد. مطالعه کيفي نانولوله ها که با استفاده از اسپکتروسکوپي رامان به عمل آمد، نشان داد که نسبت IG/ID پس از فرايند تخليص افزايش يافته و به ۱٫۷ رسيده است، که نشان دهنده جدا شدن برخي ساختارهاي نامطلوب و ناخالصي هاي کربني از نانولوله هاي کربني رشد يافته مي باشد. نتايج آناليز TGA نشان داد که نسبت وزني نانولوله هاي کربني رشد يافته و اکسيد شده و خالص سازي شده به ترتيب ۲۸٫۶ و ۲۲٫۲ و ۹۲٫۶ درصد است.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهند که نسبت وزني نانولوله هاي کربني پس از عمليات اکسيداسيون و خورش اسيدي با اسيد هيدروکلريک، ۹۲٫۶ درصد رسيده است.