مقاله خالص سازي و توليد آنتي سرم جدايه ايراني ويروس زردي نکروتيک رگبرگ چغندرقند عامل بيماري ريزومانيا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله چغندرقند از صفحه ۵۳ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: خالص سازي و توليد آنتي سرم جدايه ايراني ويروس زردي نکروتيک رگبرگ چغندرقند عامل بيماري ريزومانيا
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون اليزا
مقاله آنتي سرم
مقاله چغندرقند
مقاله خالص سازي ويروس
مقاله ريزومانيا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دارابي سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: ياسايي سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدپناه كرامت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ويروس زردي نکروتيک رگبرگ چغندر قند (Beet necrotic yellow vein virus) عامل بيماري مهم ريشه گنايي يا ريزومانيا (Rhizomania) در چغندرقند است. در تحقيق حاضر طي سال ۱۳۸۴ در شيراز، به منظور استفاده از روش هاي سرولوژيكي (ازجمله آزمون اليزا) در تشخيص بيماري و نيز استفاده از اين روش ها در برنامه هاي اصلاحي چغندرقند جهت انتخاب ژرم پلاسم متحمل به بيماري، جدايه ايراني ويروس مذکور خالص سازي و آنتي بادي عليه آن توليد شد. بدين منظور ابتدا بافت موردنياز براي خالص سازي با مايه زني عصاره برگ چغندرقند آلوده به ويروس مذكور، روي برگ هاي Willd Chenopodium quinoa تهيه شد. خالص سازي ويروس از بوته هاي آلوده C. quinoa شامل عصاره گيري بافت آلوده در بافر فسفات، تصفيه مقدماتي، سانتريفوژ کردن از ميان بالشک سوکروز ۲۰ درصد و سانتريفوژ کردن در ستون سوکروز داراي شيب چگالي بود. در نهايت، باند ويروسي در لوله سانتريفوژ به صورت پراکنده که عمدتا در سه ناحيه داراي فشردگي بيشتري بود، تشکيل شد. براي تهيه آنتي سرم، ويروس خالص شده به طور زير جلدي به خرگوش سفيد نيوزلندي تزريق شد. آنتي سرم حاصل پس از جذب با عصاره گياه سالم و جداسازي گاماگلوبولين و تهيه آنتي بادي متصل به آنزيم، براي آزمون اليزا قابل استفاده بود. آنتي سرم تهيه شده داراي کيفيت بالايي بود و با عصاره گياه سالم واکنشي نشان نداد. آنتي سرم مذکور براي انجام تحقيقات موردنظر در موسسات آموزشي و پژوهشي قابل استفاده است.