سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمانه اسفندیار – تهران، دانشگاه تربیت مدرس
سمیره هاشمی نجف آبادی –
سید عباس شجاع السادانی –
شهین یگانه سرکندی –

چکیده:

اینترلوکین‐ ۲ انسانی نوترکیب،در باکتری اشرشیا کلی به صورت توده های پروتئینی درون سلولی بیان شده است. هدف از این تحقیق ارائه یک روش کار برای خالص سازی hrIL-2 است. توده های سلولی توسط سانتریفوژ از پروتئین های خارج سلولی جدا شدند، در بافر فسفات ۱۰ میلی مولار تخریب سلولی صورت گرفت، سپس در اوره ۸ مولار، ۱۰ میلی مولاردی تیوتریتول حل شد و در نهایت با روش کروماتوگرافی تمایلی Ni-NTA آگارز خالص شد. با این روش اینترلوکین‐ ۲ انسانی در یک مرحله به طور کامل خالص می شود.