سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سمیه امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع
احمدعلی پوربابایی – استاد یار، دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگ
حسینعلی علیخانی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:
آلودگی نفتی که در اثر عوامل مختلف ایجاد می شود باعث خسارت جبران ناپذیر به محیط زیست می شود . نشت مواد نفتی باعث آلودگی خاک و همچنین تغییر در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های آلوده می گردد هدف از این مطالعه، بررسی روند تغییرات پتاسیم در خاک های آلوده به نفت است. در این طرح برای بررسی تاثیر نفت خام نمونه ها در سه سطح ( ۵، ۱۰و ۱۵% وزنی) با سه تکرار بعلاوه نمونه کنترل در ظروف شیشه ای در بسته در شرایط رطوبتی FC و دمای ۲۵-۲۸ درجه سانتیگراد گرما گذاری ((Incubation شد. نمونه در روزهای دوم، ۳۰، ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ از گرماگذاری خارج شده و میزان پتاسیم آنها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که آلاینده های نفتی موجب کاهش معنی دار در میزان پتاسیم خاک می شوند. میزان کاهش پتاسیم تحت تاثیر غلظت آلاینده قرار می گیرد. با افزایش غلظت آلاینده پتاسیم خاک بیشتر کاهش می یابد.