مقاله خانواده و ارتقاي شغلي زنان: بررسي عوامل موثر برميزان ارتقاي شغلي زنان شاغل در اداره هاي دولتي شهرستان اسکو، با تاکيد بر خانواده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۸۹ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: خانواده و ارتقاي شغلي زنان: بررسي عوامل موثر برميزان ارتقاي شغلي زنان شاغل در اداره هاي دولتي شهرستان اسکو، با تاکيد بر خانواده
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتقاي شغلي
مقاله زنان
مقاله خانواده
مقاله نقش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدان فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: عباس خليفه لو سريه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زنان و مردان در بازار کار، نه تنها از نظر ميزان مشارکت و بي کاري، بلکه از لحاظ نوع شغل، درآمد حاصل از کار، و ارتقاي شغلي هم داراي شرايط متفاوت اند.
در اين پژوهش، عوامل موثر بر ميزان ارتقاي شغلي زنان شاغل در اداره هاي دولتي، با تاکيد بر خانواده، مورد بررسي قرار گرفته است و جامعه آماري را زنان ۳۰ تا ۴۰ ساله، شاغل، همسردار، و داراي فرزند تشکيل مي دهند، که از کل شاغلان زن در ۵۰ اداره دولتي شهرستان اسکو انتخاب شده اند و جمعا بيش از ۱۲۰ نفراند. ابزار پژوهش نيز پرسش نامه است و براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي و آزمون هاي معناداري استفاده شده است.
يافته ها نشان مي دهد ميزان ارتقاي شغلي زنان اين شهرستان از ميزاني متوسط برخوردار بوده و عوامل خانوادگي بيش از ساير عوامل در عدم ارتقاي شغلي زنان موثر است. ميزان ارتقاي شغلي زنان پاسخ گو، از کيفيت نقش، فشار نقش، تقسيم جنسيتي کار در خانه، تقاضاهاي ساختاري خانواده، اضطراب، و ويژگي هاي مديريتي، به طور مستقيم، و از متغيرهاي افسردگي، استرس، خستگي شغلي، تهي سازي انرژي فرد، سرايت شرايط تنش آميز يک نقش به نقش ديگر، و محرک هاي تنش زاي خانوادگي، به طور غيرمستقيم و از طريق فشار نقش تاثير مي پذيرد. عوامل سازماني در اين ميان نقشي ندارد.