مقاله خانواده و روسپيان خياباني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: خانواده و روسپيان خياباني
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روسپيگري
مقاله روسپي
مقاله روسپي خياباني
مقاله سن شروع روسپيگري خياباني
مقاله خانواده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آشوري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: وروايي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله بخشي از تحقيقي است كه بين سال هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ انجام شده است. قلمرو مكاني تحقيق شهر تهران و شهرستان هاي شميرانات و شهرري را در بر مي گيرد. افراد جامعه آماري اين تحقيق روسپيان خياباني هستند كه در يك دوره زماني يك ساله بين سال هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ در يكي از محيط هاي چهارگانه ۱) مراكز مداخله در بحران بهزيستي ۲) بازداشتگاه پليس امنيت اخلاقي ۳) زندان اوين و كانون اصلاح و تربيت و ۴) خيابان هاي سطح شهر حضور داشتند. از اين ميان تعداد ۵۱۲ نفر روسپي خياباني به عنوان افراد جامعه نمونه مورد تحقيق قرار گرفتند. نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد كه بين سن شروع روسپيگري خياباني و هر يك از متغيرهاي مستقل هشتگانه تحقيق شامل ۱) بعد خانوار ۲) ساخت خانواده ۳) نظام اخلاقي خانواده ۴) وجود تعارض و تشنج در خانواده ۵) ارضاي نيازها در خانواده ۶) نظارت و کنترل خانواده ۷) وجود اعتياد در خانواده و بالاخره ۸) ميزان پايبندي مذهبي در خانواده رابطه معناداري وجود دارد.