مقاله خانواده و نقش آن در بروز رفتارهاي پرخطر ايدز: يک مطالعه کيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۶۹ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: خانواده و نقش آن در بروز رفتارهاي پرخطر ايدز: يک مطالعه کيفي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايدز
مقاله خانواده
مقاله رفتار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي نجاركلايي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نيكنامي شمس الدين
جناب آقای / سرکار خانم: امين شكروي فرخنده
جناب آقای / سرکار خانم: فرمانبر ربيع اله
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آمار بيماران دچار HIV/AIDS در جهان در حال افزايش است و در کشورمان ايران نيز شاهد روند رو به رشد مبتلايان به اين بيماري هستيم. مطالعات قبلي نشانگر نقش خانواده در بروز رفتارهاي پرخطر است، بنابراين تبيين نقش خانواده در بروز رفتارهاي پرخطر منجر به ايدز مي تواند بيانگر چگونگي حل مشکل و ارايه راهکارهاي پيشگيري از رفتارهاي پرخطر باشد.
هدف: بررسي نقش خانواده در بروز رفتار پرخطر ايدز.
مواد و روش ها: اين پژوهش به روش تحليل درون مايه اي  (Thematic Analyze)با رويکرد کيفي و به مدت ده ماه در دو مرکز مشاوره بيماري هاي رفتاري شهر تهران، کلينيک غرب و بيمارستان امام خميني و بخش عفوني آن صورت گرفت. شيوه انتخاب مشارکت کنندگان به صورت هدفمند بوده و داده ها از طريق مصاحبه عميق فردي و نيمه ساختار جمع آوري شد. براي تحليل نتايج، واحدهاي معني دار استخراج، کد بندي و طبقه بندي شد.
نتايج: از کل ۶۱ بيمار، ۴۵ بيمار HIV مثبت و ۱۶ بيمار در مرحله ايدز بودند. اين بيماران در محدوده سني ۲۱ تا۴۲  سال با ميانگين سني ۲۹٫۷ سال و انحراف معيار ۴٫۸۶ قرار داشتند. ۶۲٫۳ مرد نمونه ها بودند. تقريبا همه آن ها مجرد بوده و تحصيلات در حد راهنمايي يا دبيرستان داشتند. درون مايه هاي اين مقاله به شرح زير بود: -۱کارکرد ناسالم خانواده -۲ساختار آسيب زاي خانواده -۳هنجارهاي خانوادگي مخاطره زا.
نتيجه گيري: ضعف حمايتي و نداشتن حمايت کافي از سوي خانواده، نقطه تمرکز اصلي مطالعه حاضر است و اين خانواده مخاطره زا است که بيش از ساير عوامل فرد رابه سوي رفتار پرخطر مي کشاند. بنابراين با افزايش حمايت خانواده از نوجوانان و با مداخلات خانواده محور مي توان در آينده شاهد کاهش رفتارهاي پرخطر و ايدز بود.