سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اعظم باقری – کارشناس ارشدمامائی دانشکده پرستاری مامائی کاشان

چکیده:

اگرچه سیاست سازمان جهانی بهداشت در زمینه ختنه زنان تسریع درجهت حذف وریشه کنی آن است ودراین رابطه بیانیه ای مبنی بر تشویق حذف ختنه زنان درسطح جهانی،منطقه ای وملی منتشرکرده است اما هنوز نمی توان انکارکردکه دربسیاری از کشورهایجهان این عمل انجام میشودبنابراین قبل از آنکه درباره ریشه کنی ختنه درزنان سخنی بگوییم بایستی نسبت به حمایت از زنانی که این عمل درمورد آنان صورت گرفته وایمنسازی عمل برای دخترانی که در حال حاضر بهرعلتی مجبور به تن دادن به این عمل هستند بیندیشیم .بهمین منظور بایستی مطالعات وسیع،دقیق وگسترده درخصوص آمارواطلاعات از مواردی که سالانه در جهان انجاممیشود،پراکندگی دقیق جغرافیایی ،دلایل انجام این عمل ،روشهای مختلف انجام ختنه درزنان،عوارض کوتاه مدت وبلندمدت آن وروشهای تخفیف علائم وپیامدهای روانی ناشی از انجام ختنه بردختران بایدصورت بگیرد تابراساس آن ضمن برنامه ریزی نسبت به حمایت از کسانی که تحت این عمل قرارگرفته ویا میگیرند اقدام نموده ودر مورد قابل قبول ترین،کوتاهترین وعملی ترین روشها برایریشه کن کردن آن در جهان به توافق رسید. متاسفانه علیرغم اینکه طبق اطلاعات موجود،از کشور ماوبرخی ازکشورهای اسلامی بعنوان مناطقی که درآنها عمل ختنه زنان صورت می گیرد نام می برند حتی پزشکان،ماماها وپرسنل بهداشتی اطلاعات بسیار اندکی از آن دارند که خود لزوم مطالعات وسیعتر وکاروتحقیق بیشتر در این زمینه را آشکار میسازد.