سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در بازار کار

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

میر احد حسینی – مدیر کل کار و امور اجتماعی اردبیل

چکیده:

اهمیت خدمات شغلی در کشور و نقش آن در تسهیل اشتغال بر هیچکس پوشیده نیست، خدمات شغلی نه تنها در تسهیل اشتغال نقش مؤثری دارد بلکه در تنظیم بازار کار و رضایت عمومی نیز نقش بسزائی میتواند داشته باشد. خدمات اشتغال و به عبارتی خدمات شغلی آنچنان مهم و بااهمیت است که در ماده ١١٩ قانونکار جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است و براساس مفاد این قانون وزارت « ایجاد مراکز خدمات اشتغال در کشور » کار و امور اجتماعی موظف شده است که نسبت به اقدام نمایند و اما این مراکز چه وظیفه ای خواهند داشت قانونگذار باز در مفاد همین ماده قانونی روشن نموده است بطوریکه براساس این ماده قانونی وظایف این مراکز عبارتنداز:
١‐ شناسائی زمینه های ایجاد کار
٢‐ برنامه ریزی برای فرصت های شغل
٣‐ ثبت نام از جویندگان کار
٤‐ معرفی بیکاران ثبت نام شده به مراکز کارآموزی جهت یادگیری و افزایش مهارتهای شغلی
٥‐ معرفی بیکاران به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی با توجه به نیاز آنها
٦‐ ایجاد دفاتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال معلولین توسط مراکز خدمات اشتغال در متن خود قانون عبارات فوق » . پاورقی ( ۱) طبقه بندی به شکل فوق از طرف نویسنده است بصورت پی در پی آمده است . مراجعه شود به قانونکار جمهوری اسلامی ایران مصوب آبان ماه۱۳۶۹۱ انتشارات مؤسسه کار سال ۱۳۷۲
٧‐ تهیه آئیننامه های لازم در جهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل، در مراکز انجام کار