سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل فاطمی – کارشناس مسئول علائم، مرکز تحقیقات را ه آهن

چکیده:

یکی از حوادث مهم و خطرناکی که خسارات جانی و مالی زیادی را در سیستم حمل و نقل ریلی بدنبال دارد، خروج ازخط است. این پدیده ناخواسته که بر اثر انحراف محورهای واگن از ریل حادث م یگردد، هزین ههای زیادی مانند خرابی تراورسها در مسافتهای طولانی، خرابی و انحراف ریل، صدمات وارده به واگن مربوطه و … را به دنبال دارد. محوری که از خط خارج شده است درنقاط حساسی مانند سوزنهای مسیر، ممکن است منجر به انحراف واگنهای پشت سری خود از مسیر، برخوردآنها به یکدیگر و در هم کوبیدن قطار شده که حوادث ناگواری را خصوصاً در واگنهای حمل سوخت بدنبال خواهد داشت.مطالعات و بررسی های انجام شده بیانگر این واقعیت است که هر چند در لحظه رخ داد خروج از خط صدمات و خساراتی برسیستم حمل و نقل ریلی وارد م یشود، اما بسیاری از هزین ههای این پدیده ناخواسته ناشی از متوجه نشدن لکوموتیوران و درنتیجه ادامه مسیر قطار در مسافتهای طولانی است. لذا با توجه به اینکه با تشخیص سریع و به موقع این پدیده میتوان قطارمربوطه را فوراً متوقف کرده و به این ترتیب خسارات و هزین ههای ناشی از خروج از خط را به مقدار بسیار زیادی کاهش داد،تشخیص سریع و اتوماتیک آن از اهمیت زیادی برخوردار است.