سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید فرقانی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
ضیاءالدین ایدی – دانشجوی کارشناسی دانشکده صنعت و آب برق شهید عباسپور

چکیده:

با توجه به رشد مخازن سد ها، نیاز به سرریزها نیز روز به روز افزایش می یابد. امّا مشکلی که در این سازه وجود دارد وقوع کاویتاسیون است. در سال ١٩١٥ کاویتاسیون اشکالاتی در تونل تخلیه بوجود آورد و در سال ١٩٤١ مشاهده شد که سرریزها نیز همین مشکل را پیدا میکنند. البّته در آن زمان کاویتاسی ون بعنوان دلیل اصلی این خرابیها شناخته نشد، امّا امروزه مش ّ خص شده که وقوع کاویتاسیون در مناطقی که سرعت سیّال زیاد م یباشد باعث این خرابیهاست و راههایی نیز برای برطرف کردن این مشکل پیشنهاد شده و اجرا م یشود.ناهمواریهای سطحی باعث جدا کردن جریان از سطح و تش کیل حباب م یشوند این حبابها در پایی ن دست به عّلت افزایش فشار دچار درونفجاری شده، باعث افزایش بیشتر فشار م یشوند و موجب کنده شدن و وارد آمدن خسارت به مواد و مصالح کف م یشوند. هدف از این مقاله بررسی خرابیها و راههای مؤّثر مقابله با اثرات کاویتاسیون روی سرریز ها می باشد و شامل تشریح پدیده، عوامل مؤّثر و تشدید کننده، خرابیها و راههای جلوگیری از این خرابیها از جمله روش هوادهی می باشد همچنین در آن به بررسی این موارد در سرریزهای سد کارون نیز پرداخته شده است.