مقاله خشك كردن ورقه هاي نازك پرتقال در خشك كن لايه نازك و انتخاب يك مدل رياضي مناسب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۶۱ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: خشك كردن ورقه هاي نازك پرتقال در خشك كن لايه نازك و انتخاب يك مدل رياضي مناسب
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدلسازي خشک کردن
مقاله توده لايه نازک
مقاله ورقه پرتقال
مقاله رگيسون چند گانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي شاهين
جناب آقای / سرکار خانم: كيهاني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اميد محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرتقال يكي از مهمترين گونه هاي مركبات مي باشد. در اين تحقيق خشك كردن سينتيك ورقه نازك پرتقال رقم تامسون در يك خشك كن آزمايشگاهي بر اساس مدل هاي رياضي موجود مورد بررسي قرار گرفت. ورقه هاي نازك پرتقال در پنج سطح دمايي ۴۰ تا ۸۰ درجه سلسيوس با گام ۱۰ و سه سطح سرعت۰٫۵ ، ۱ و ۲ متر بر ثانيه خشك شدند. در كنار اثرات دما و سرعت، اثرات ضخامت لايه هاي نازك پرتقال، مدت زمان خشك شدن نيز مورد ارزيابي قرار گرفت. منحني هاي خشك شدن بر اساس داده هاي به دست آمده از آزمايش برازش شد. اثرات دماي هواي خشك كن و سرعت خشك شدن به روش رگرسيون چندگانه مورد ارزيابي قرار گرفت. تمام مدل هاي رياضي خشك شدن بر اساس سه شاخص آماري مربع كاي (x2)، ريشه متوسط مربع خطاي داده ها (RMSE) و بازده مدل (EF) با هم مقايسه شدند. نتايج نشان داد كه با افزايش دما و سرعت هواي خشك كن، زمان خشك شدن كاهش مي يابد. مدل ميديلي و همكاران منحني سينتيك خشك شدن ورقه هاي نازك پرتقال را بهتر نشان مي دهد. هم چنين اثرات دما و سرعت هواي خشك كن بر ثابت ها و ضرايب مدل ها نيز بررسي شد.