سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فدیه حق اللهی – کارشناسارشد مامایی)-
منصوره نوروزی – کارشناسارشد مامایی)-
مامک شریعت – متخصص بهداشت مادروکودک

چکیده:

تا قرن اخیر سلامت جنسی معمولا به عنوان بخشی از سلامت باروری در نظر گرفته می شدولی امروزهWHOبا شیوع عفونت HIV و افزایش میزان بیماریهای من قله جنسی و افزایش توجه به سلامت عمومی و توجه به م اردی چون خشونت جنسی، سلامت جنسی را به عنوان بخش مهم و جدا در سلامتی در نظر می گیرد که هدف آن ایجاد دیدگاه مثبت زن، مرد و افراد جوان و ایجاد رفتارهای جنسی مطلوب و بی خطر می باشد که این امر از طریق مواردی چون آموزش برنامه جنسی با کیفیت مطلوب بدون تبعیض و مورد قبول و قابل تحمل برای هر دو جنس و افزایش دانش و تفهیم عوامل فرهنگی – اجتماعی (که منجر به ایجاد آسیب در ایجاد رفتار.( جنسی نامطلوب می باشد) امکان پذیر می گردد. ( بنابراین سلامت جنسیsexual Health بایستی به عنوان یک وضعیت الزامی جهت سلامتباروری در نظر گرفته شود که ابعاد سلامت ج سی مواردی مانندHIV, STI عفونتهای سیستم باروری، حاملگی ناخواسته و سقط غیرایمن، ناباروری، داشتن روابط جنسی سالم( با رضایت، لذت بخش و بدون اختلال ) خشونت جنسی، جنبه های سلامت روانی، صدمات ناتوانیهای فیزیکی یک وضعیت ،(Sexual health) و بیماریهای مزمن را در بر میگیرد ( ١). سلامت جنسیفیزیکی ، احساسی، روحی و سلامت روانی در روابط جنسی می باشد و فقط شامل فقدان بیماریو بدکاری نمی شود و یک دستاورد مثبت و قابل احترام نسبت به ارتباط جنسی را فراهم می نماید .( بصورتی که این روابط، لذت بخش، امن و خارج از خشونت بر علیه زن باشد