مقاله خشونت خانگي در ميان زنان قبل و حين بارداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۵۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: خشونت خانگي در ميان زنان قبل و حين بارداري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشونت خانگي
مقاله خشونت فيزيكي
مقاله خشونت جنسي
مقاله خشونت عاطفي
مقاله بارداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسامي كژال
جناب آقای / سرکار خانم: دولتيان ماهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: شمس جمال
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بسياري از زنان خشونت خانگي را قبل و حين بارداري تجربه مي كنند. اگر چه پيامدهاي جدي خشونت بر سلامت مادر و كودك در مطالعات مختلف بررسي شده است اما در مورد امكان تغيير خشونت در بارداري اطلاعات كمي وجود دارد. با توجه به اين كه انواع مختلف خشونت مي توانند پيامدهاي متفاوتي بر سلامت زنان داشته باشند، اطلاعات بيشتري در مورد تغييرات انواع خشونت در بارداري موردنيازاست. پژوهش حاضر با هدف مقايسه انواع خشونت خانگي قبل وحين بارداري در زنان باردار مراجعه كننده به مراكزبهداشتي – درماني شهرستان مريوان در سال ۱۳۸۶ انجام شده است.
روش بررسي: اين مطالعه ي مقطعي بر روي ۲۴۳ خانم باردار انجام شد. معيار ورود به مطالعه، زنان باردار ۴۵-۱۵ ساله در ماه آخر بارداري، ايراني، قوميت كرد و عدم وجود افسردگي شناخته شده در دوران زندگي بود. ابتدا در يك محيط خصوصي اهداف مطالعه براي زنان باردار توضيح داده شد و در صورت تمايل به شركت در مطالعه و دارا بودن شرايط لازم، به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس اطلاعات مربوط به مشخصات دموگرافيك و سابقه مامايي و همچنين تجربه خشونت قبل از بارداري و طي بارداري فعلي جمع آوري شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از برنامه SPSS انجام شد. ميانگين و انحراف معيار و آزمون هاي تي تست، مك نمار و كاي اسكوئر براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد. سطح معني داري در آزمون ها ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
نتايج: بررسي كلي خشونت خانگي نشان داد كه ۴/۸۶ درصد زنان قبل از بارداري و ۷/۶۸ درصد از زنان خشونت خانگي را در بارداري تجربه كرده بودند. اين تفاوت از نظر آماري معني دار بود (P<0.001). بررسي جزيي تر نشان داد كه در بارداري نسبت به قبل از بارداري به طور معني داري شيوع هر سه نوع خشونت فيزيكي (۹/۱۶ درصد در مقابل ۷/۲۴ درصد)، عاطفي (۳/۵۴ درصد در مقابل ۹/۶۷ درصد) و جنسي (۱/۵۵ درصد در مقابل ۵/۶۹ درصد) كاهش يافته بود. همچنين خشونت قبل از بارداري يك ريسك فاكتور قوي براي خشونت در طي بارداري بود. با وجود اين كه شيوع كلي خشونت خانگي در بارداري كاهش يافته بود اما تقريبا ۹۹ درصد زنان خشونت ديده در بارداري، در دوره قبل از بارداري نيز خشونت را تجربه كرده بودند و موارد جديد خشونت در بارداري اندك بود.
نتيجه گيري: اين يافته ها بايد ارايه دهندگان مراقبت را آگاه كند كه در زنان خشونت ديده قبل از بارداري، اغلب تجربه خشونت در بارداري هم ادامه مي يابد. لذا غربالگري روتين خشونت در سرويس هاي خدماتي يك اقدام مناسب براي كاهش اثر بر مادر و جنين اوست.