مقاله خشونت هاي خانگي عليه زنان و مداخله جهت پيشگيري در منطقه مينودر و كوثر قزوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۱۹ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: خشونت هاي خانگي عليه زنان و مداخله جهت پيشگيري در منطقه مينودر و كوثر قزوين
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشونت خانگي
مقاله زنان
مقاله مهارت هاي ارتباطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساريچلو محمدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: قافله باشي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي بگلويي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني هاشمي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: خشونت هاي خانگي عليه زنان رو به افزايش است و موجب آسيب هاي رواني و اجتماعي بسياري براي قربانيان آن مي شود.
هدف: مطالعه به منظور تعيين انواع و عوارض خشونت هاي خانگي عليه زنان و ميزان تاثير آموزش مهارت ارتباط، حل مساله و مقابله با فشار رواني به زنان در كاهش آن انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مداخله اي بر روي ۳۰۱ نفر از زنان ۲۰ تا ۵۰ ساله مقيم منطقه كوثر و مينو در شهر قزوين در سال هاي ۸۶-۱۳۸۵ انجام شد. اين افراد به روش تصادفي چند مرحله اي از بين مادران دانش آموزان مدارس منتخب منطقه انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه اي مشتمل بر خصوصيات دموگرافيک خود و همسر، ۶۰ سوال با مقياس ليکرت در باره انواع مصاديق خشونت عليه زنان و عوارض قربانيان خشونت، قبل و يك سال بعد از مداخله جمع آوري شد. داده ها با استفاده از آزمون آماري تي زوج تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: پس از مداخله، ميانگين خشونت عليه زنان توسط همسرانشان کاهش يافته بود (از ۱۱٫۵۱ به ۸٫۵۴) که اين تفاوت از نظر آماري معني دار نبود. هر يك از مصاديق خشونت به طور جداگانه كاهش معني داري داشتند (P<0.05). ناراحتي رواني – عصبي (%۱۱)، سقط جنين (%۴)، كبودي دور چشم (%۲٫۶۶) به ترتيب شايع ترين عوارض خشونت بودند. شايع ترين رفتار خشونت آميز با زنان داد و فرياد راه انداختن (%۴۱٫۲) بود و بستن دست و پا (%۰٫۷) كم ترين ميزان شيوع را داشت.
نتيجه گيري: زنان براي رهايي از خشونت هاي خانگي بايد مهارت هاي بسياري از جمله مهارت هاي ارتباط با همسر و روابط بين فردي را فرا گيرند. به علاوه، براي كاهش اين نوع خشونت ها لازم است مردان به عنوان عاملين خشونت نيز مهارت ارتباط بين فردي را بياموزند.