سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود نصری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان – اردستان دانشگاه آزاد
علی نجفی – کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی، اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان
علیجان آبکار – کارشناس ارشد آبخیزداری، اداره کل منابع طبیعی استان کرمان

چکیده:

وقوع خشکسالی در یک منطقه وجود شرایطی است که در آن میزان بارش سالانه در یک یا چند سال بطور متناوب یا متوالی از بارش متوسط سالهای آماری منطقه مذکور پایین تر باشد که بسته به مقدار و میزان این افت شدت های متفاوتی برای خشکسالی متصور است . این یک تعریف کلی از خشکسالی و آن هم خشکسالی هواشناسی است . علاوه بر خشکسالی هواشناسی اقسام دیگر خشکسالی نیز وجود دارند که عبارتند از خشکسالی هیدرولوژیک، خشکسالی کشاورزی، خشکسالی زمین شناسی، خشکسالی اقتصادی – اجتماعی و مانند آن . به نظر می رسد وجه مشترک تمام خشکسالیها لااقل در یک مورد چنین باشد : تأمین نشدن نیازهای آبی در بخشهای کشاورزی، صنعت و شرب و کاهش سهم دریافتی نسبت به متوسط شرایط سالانه در بخشهای مذکور به هر نحو و به هر دلیل در این نوشتار خشکسالی زمین شناسی از بعد واحدهای سنگی تأثیر گذار، اثرات، راهکارهای موثر جهت کاهش اثرات منفی این خشکسالی در مورد حوضه آبخیز کاهدان خبر شهرستان بافت در استان کرمان بررسی می گردد . در این مطالعه با بررسی ویژگیهای مختلف فیزیوگرافی، زمین شناسی، هیدرولوژیکی و سایر مشخصات حوضه مذکور به وضعیت آب قابل ذخیره در واحدهای زمین شناسی حوضه تحلیل گردید . در ادامه مشخص شد علت کم آبی در فصول خشک علی رغم بارش مناسب سالانه مربوط به گسترش زیاد واحدهای سنگی نامطلوب از حیث تشکیل سفره های آب زیرزمینی و عدم ذخیره آب برای فصول کم آب سال در آنهاست، ضمن اینکه گستره واحدهای سنگی شیست دار نیاز به تدابیر ویژه مدیریتی نظیر استفاده مناسب از پوشش گیاهی و انجام اقدامات احیایی خاک و افزایش پوشش گیاهی به لحاظ حساسیت محیط و شکنندگی و ظرافت روابط بارش – رواناب – نفوذ دارد .