سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهره خورسندی – دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مسعود نصری – دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو
یوسف مرادی – دکتری ژئومرفولوژی، ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری استان اصفهان

چکیده:

خشکسالی یک پدیده طبیعی است که در تمامی شرایط اقلیمی رخ می دهد . تعاریف متفاوتی از خشکسالی ارائه شده اسـت که در هریک ا ز این تعاریف برخی از اثرات خشکسالی نستب به سایر تعاریف اثرات آن مهم تر جلوه می کند . به دلیل اینکه میزان نزولات را نمی توان تغییر داد، بهترین راه برای کاهش اثرات سوء خشکسالی در حوزه های آبخیز مدیریت صحیح بـر منابع آبهای سطحی و زیر زمینی می باشد . به همین منظور مطالعه مـوردی در حـوزه آبخیـز آزران واقـع در جنـوب شهرسـتان کاشان با ارتفاع متوسط ۲۷۸۲ متر و حداکثر ارتفاع ۳۴۰۰ متر صورت گرفت . در این حوزه آبخیـز چهـار روسـتای آزران، ارنجن، پنداس و ورکان می باشد . در منطقه مورد مطالعه از غرب به شرق بارش از ۱۸۵ تا ۲۵۰ میلیمتـر تغییـ ر مـی کنـد و در مجموع بارش سالانه ۲۰۷ میلیمتر است و حداقل و حداکثر دمای منطقه به ترتیب برابر ۲۲/۵ و ۳۵/۵ درجه سـانتیگراد مـی باشد . با توجه به عدم پراکنش مناسب بارش در طول سال در فصول زراعی نیاز به آبیاری ضـروری اسـت . نیـاز آبـی انـواع محصولات رزاعی و باغی منطقه با توجه به نوع محصول و دوره رشد آن متفاوت مـی باشـد کـه مقـدار آن در منطقـه مـورد مطالعه برای ۵۸۶/۵ هکتار از اراضی زراعی برابر با ۵/۳۹ میلیون متر مکعب می باشد . با توجـه بـه اینکـه ۷۰ تـا ۸۵ درصـد از افراد منطقه از طریق کشاورزی امرار معاش می کنند . در شرایط خشکسالی به علت کاهش دبی قنوات و چشـمههـا بـه دلیـل عدم وجود آبخوان مطمئن در تشکیلات زمین شناسی افراد ساکن در منطقه دچـار مشـکل مـی شـوند کـه ایـن مسـئله باعـث کاهش جمعیت منطقه و مشکلات بعدی می گردد .