سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدیه ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه تهران

چکیده:

بخش عمده ای از کشور ما درمناطق خشک ونیمه خشک قرار دارد که دارای شرایط شکننده است و خشکسالی اغلب در آنها رخ می دهد،خسارات وارده از خشکسالی بر منابع طبیعی زیاد است، خصوصا که با بهربرداری بی رویه از مراتع همراه شود که باعث کاهش پوشش گیاهی ،تولیدات دامی و …می گردد . هدف از این بررسی ارزیابی تاثیر خشکسالی بر تغییرات پوشش ،تولید و تراکم گیاهی میباشد .که در منطقه داردین به مدت چهار سال اجرا شد که فاکتورهای گیاهی در پلات های ثابت بررسی شد. تولید به روش قطع و توزین ،پوشش تاجی به روش تخمین چشمی و تراکم به روش شمارشی اندازه گیری شد ..بیشترین پوشش تاجی در سال ۱۳۸۱ با بیشترین میزان بارندگی بوده و کمترین پوشش تاجی مربوط به سال ۱۳۷۹ است . تراکم گیاهی در سال ۱۳۸۱ بیشترین مقدار در بین تمام سالها بو د که با روند افزایش بارندگی همراه بود و میزان تولید به مقدار ۶/۵ % با روند افزایش بارندگی افزایش نشان می دهد .واژگان کلیدی:خشکسالی،پوشش گیاهی،تراکم،تولید،مدیریت مرتع.