مقاله خصوصيات روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه نگراني ايالت پنسيلوانيا در دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در روان شناسي باليني از صفحه ۶۷ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: خصوصيات روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه نگراني ايالت پنسيلوانيا در دانشجويان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگراني
مقاله پرسشنامه نگراني ايالت
مقاله پنسيلوانيا
مقاله ساختار عاملي
مقاله اعتبار
مقاله روايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهشيري غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گلزاري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: برجعلي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي اسمرود فرامرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از پرکاربردترين ابزارهاي اندازه گيري نگراني، پرسشنامه نگراني ايالت پنسيلوانيا (PSWQ) است. پژوهش حاضر با هدف بررسي خصوصيات روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه نگراني ايالت پنسيلوانيا در بين دانشجويان انجام شد.
روش: نمونه پژوهش شامل ۴۲۴ دانشجو (۲۴۸ دختر و ۱۷۶ پسر) بود که با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش پرسشنامه نگراني ايالت پنسيلوانيا، خرده مقياس اضطراب صفت پرسشنامه اضطراب صفت ـ حالت و پرسشنامه افسردگي بک بود.
يافته ها: نتايج تحليل عاملي تاييدي نشان داد که مدل دو عاملي پرسشنامه (عامل نگراني عمومي و فقدان نگراني) نسبت به مدل تک عاملي داراي برازش بهتري است. ضرايب همساني دروني و بازآزمايي (با فاصله زماني ۱ ماه) پرسشنامه درحد بالايي بود. همچنين همبستگي معني دار نمرات پرسشنامه با نمرات اضطراب صفت و افسردگي بيانگر روايي پرسشنامه بود. از ديگر يافته هاي پژوهش اين بود که نمرات نگراني دختران به طور معني داري بيشتر از نمرات پسران بود.
نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش بيانگر اين است که نسخه فارسي پرسشنامه نگراني ايالت پنسيلوانيا در اندازه گيري نگراني دانشجويان، از خصوصيات روانسنجي قابل قبولي برخوردار است.