مقاله خصوصيات روان سنجي پرسشنامه نظم جويي شناختي هيجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روان شناسي باليني از صفحه ۷۳ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: خصوصيات روان سنجي پرسشنامه نظم جويي شناختي هيجان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبردهاي مقابله اي
مقاله نظم جويي شناختي هيجان
مقاله نسخه فارسي پرسشنامه نظم جويي شناختي هيجان (CERQ-P)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسني جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نظم جويي شناختي هيجان نقش مهمي در فهم همبسته هاي رفتاري و هيجاني استرس و وقايع عاطفي منفي ايفا مي کند. هدف مطالعه حاضر تهيه نسخه فارسي پرسشنامه نظم جويي شناختي هيجان (CERQ-P) و بررسي خصوصيات روان سنجي آن بود.
روش: نسخه انگليسي پرسشنامه نظم جويي شناختي هيجان پس از آماده سازي با تکنيک ترجمه مضاعف بر روي ۴۲۰ نفر (۲۰۰ نفر زن) از شرکت کننده هاي جامعه دانشجويي شهر تهران با دامنه سني ۱۸ الي ۳۲ اجرا شد. براي بررسي اعتبار نسخه فارسي پرسشنامه نظم جويي شناختي هيجان (CERQ-P) از روش هاي همساني دروني و بازآزمايي استفاده شد. همچنين روايي پرسشنامه مذکور از طريق تحليل مولفه اصلي با استفاده از چرخش واريماکس، همبستگي بين خرده مقياس ها و روايي ملاکي مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که ۹ خرده مقياس نسخه فارسي پرسشنامه نظم جويي شناختي هيجان (CERQ-P) همساني دروني خوبي داشتند (دامنه آلفاي کرونباخ ۰٫۷۶ تا ۰٫۹۲ بود). نمره هاي ماده و نمره هاي کلي خرده مقياس هاي مطابق به صورت معنادار همبسته بودند (r=0.46 تا r=0.75) و ارزش ضرايب همبستگي بازآزمايي (۰٫۵۱ تا ۰٫۷۷) بيانگر ثبات مقياس بود. نتايج تحليل مولفه اصلي از الگوي ۹ عاملي اصلي پرسشنامه نظم جويي شناختي هيجان حمايت کرد كه ۷۴ درصد واريانس را تبيين مي کرد. درجه روابط دروني بين خرده مقياس ها نسبتا بالا بود (۰٫۳۲ تا ۰٫۶۷). در نهايت، با مد نظر قرار دادن روايي ملاکي، خرده مقياس هاي نسخه فارسي پرسشنامه نظم جويي شناختي هيجان (CERQ-P) به صورت خاص با علايم افسردگي همبسته بودند.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش حاضر مي توان گفت که نسخه فارسي پرسشنامه نظم جويي شناختي هيجان (CERQ-P)، در جامعه دانشجويان شهر تهران اعتبار و روايي مناسبي دارد و ابزار مناسبي براي استفاده در موقعيت هاي باليني و پژوهشي مي باشد.