مقاله خصوصيات شيميايي، فراسنجه هاي تجزيه پذيري ماده خشك و پروتئين خام سيلاژ يونجه غني شده با اسيدكلريدريك و اوره و تاثير آنها بر ويژگي هاي توليدي گاوهاي تازه زاي هلشتاين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي علوم دامي (دانش كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: خصوصيات شيميايي، فراسنجه هاي تجزيه پذيري ماده خشك و پروتئين خام سيلاژ يونجه غني شده با اسيدكلريدريك و اوره و تاثير آنها بر ويژگي هاي توليدي گاوهاي تازه زاي هلشتاين
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيد كلريدريك
مقاله اوره
مقاله تجزيه پذيري
مقاله تركيب شير
مقاله سيلاژ يونجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وكيلي سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دانش مسگران محسن
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري مقدم حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير اسيد كلريدريك واوره بر خصوصيات شيميايي، تجريه پذيري ماده خشك و پروتئين خام سيلاژ يونجه و همچنين مصرف آن در تغذيه گاوهاي تازه زاي هلشتاين، آزمايشي در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول يونجه خرد شده با مقادير متفاوت اسيد كلريدريك (صفر، ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ ميلي ليتر به ازاي يك كيلوگرم ماده خشك) و اوره (صفر، ۵/۲، ۵، ۵/۷ و ۱۰ گرم به ازاي يك كيلوگرم ماده خشك) در كيسه هاي پلاستيكي سيلو شد. در مرحله دوم فراسنجه هاي تجزيه پذيري ماده خشك و پروتئين خام سيلاژهاي يونجه (تيمار ۱: سيلاژ يونجه بدون افزودني، تيمار ۲: سيلاژ يونجه با ۵ گرم اوره + ۴ ميلي ليتر اسيد كلريدريك به ازاي يك كيلو گرم ماده خشك، تيمار ۳: سيلاژ يونجه با ۵ گرم اوره + ۱۲ ميلي ليتر اسيد كلريدريك به ازاي يك كيلو گرم ماده خشك) با استفاده از روش كيسه هاي نايلوني تعيين شد. مقايسه ضرايب تجزيه پذيري ماده خشك و پروتئين خام تحت تاثير عمل آوري اسيد و اوره قرار گرفت. در مرحله سوم تاثير جايگزيني ۷۵% (بر مبناي ماده خشك) سيلاژ يونجه غني شده (تيمارهاي آزمايشي مرحله دوم) به جاي يوجه خشك در خوراك ۱۵ راس از گاوهاي تازه زاي هلشتاين با ميانگين روزهاي شيردهي ۳ ± ۲۱ روز در قالب طرح كاملا تصادفي با روش تكرار در زمان به مدت ۴۹ روز مورد ارزيابي قرار گرفت. مصرف خوراك و توليد شير به طور روزانه ثبت شد و نمونه گيري از شير در طي ۴ مرحله (پايان هفته اول، سوم، پنجم و هفتم) انجام شد. علاوه بر اين نمونه گيري خون در طي دو مرحله (هفته سوم و هفته آخر آزمايش) در سه زمان (قبل، ۲ و ۴ ساعت بعد از مصرف خوراك صبحگاهي) از طريق سياهرگ گردن انجام شد. مصرف ماده خشك در گاوهايي كه از تيمار سه استفاده مي نمودند به طور معني داري كمتر از ساير تيمارها بود (۰۵/۰>P) اثر زمان بر توليد و غلظت چربي شير معني دار شد (۰۵/۰>P) غلظت گلوكز خون (ميلي گرم در دسي ليتر) در زمان هاي قبل (تيمار يك: ۷۱ در مقابل تيمار دو: ۷/۷۳) و ۲ ساعت (تيمار يك: ۱/۷۰ در مقابل تيمار دو: ۶/۷۳) بعد از مصرف خوراك صبحگاهي تحت تاثير تيمارها قرار گرفت (۰۵/P<۰). به طور كلي نتايج اين آزمايش نشان داد كه استفاده از اسيد كلريدريك به عنوان يك اسيد معدني و ارزان قيمت در غني سازي سيلاژ يونجه مي تواند همراه با اثرات مطلوب بر خصوصيات شيميايي و تجزيه پذيري ماده خشك و پروتئين اين علوفه تخميري باشد.