مقاله خصوصيات شيميايي آب زيرزميني دشت شهرکرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: خصوصيات شيميايي آب زيرزميني دشت شهرکرد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب زيرزميني
مقاله کيفيت آب
مقاله پهنه بندي
مقاله دشت شهرکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لاله زاري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توجه به تغييرات کمي و کيفي منابع آب زيرزميني، به خصوص در مناطق خشک و نيمه خشک، ضروري است. هدف اين تحقيق رده بندي کيفيت آب زيرزميني دشت شهرکرد و مقايسه آن با استانداردهاي موجود است. برخي از خصوصيات شيميايي در چهار زمان (سالهاي ۸۳ و ۸۴) ارزيابي شد. نتايج نشان داد که غلظت اکثر عناصر شيميايي معرف کيفيت آب شامل کلسيم، منيزيم، سولفات، بيکربنات، کلر و سديم در جنوب دشت حداکثر است. در ميان آنيون ها، بيکربنات و در بين کاتيون ها، کلسيم بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده اند وليکن مقادير مشاهده شده، کمتر از حد استاندارد سازمان بهداشت جهاني است. با توجه به ترکيب يون هاي موجود در آب تيپ آب آبخوان شهرکرد از نوع بيکربنات کلسيم تعيين شد. سختي آب در اکثر چاهها بين ۱۵۰ تا ۳۰۰ ميلي گرم در ليتر بر حسب کربنات کلسيم است که در طبقه بندي آب از نظر سختي در طبقه آب سخت قرار دارد. بين مقادير سختي کل و باقيمانده خشک در فصل هاي بهار و پاييز اختلاف زيادي وجود ندارد. بيشترين غلظت نيترات در حدود ۳۷ ميلي گرم در ليتر در زمين هاي تحت تاثير کاربري کشاورزي در بخش هاي شمالي دشت اندازه گيري شده است. نتايج نشان مي دهد که ميزان سختي و باقيمانده خشک در قسمت هاي جنوبي و غلظت نيترات در قسمت شمالي دشت حداکثر است. اين مطلب نشان دهنده آن است که منبع غلظت مشخصه هاي مذکور، متفاوت است. نشت کودهاي نيتروژنه حاصل از فعاليت هاي کشاورزي، بيشترين نقش را در افزايش آلودگي نيترات داشته و فاضلاب خانگي در بالا بردن غلظت کل ماده باقيمانده خشک و سختي کل، موثر بوده اند.