مقاله خصوصي سازي و رشد اقتصادي يك مطالعه بين كشوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: خصوصي سازي و رشد اقتصادي يك مطالعه بين كشوري
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصي سازي
مقاله محيط رقابتي
مقاله شفافيت سياست گذاري
مقاله رشد اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشيري سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خصوصي سازي با هدف افزايش كارآيي و رشد اقتصادي، يكي از مسايل مورد توجه سياست گذاران و اقتصاددانان در دهه هاي اخير بوده است. هرچند مطالعات نسبتا زيادي براي ارزيابي تجربي سياست هاي خصوصي سازي در سطح خرد دركشورهاي مختلف انجام شده، ولي ادبيات خصوصي سازي از ديدگاه اقتصاد كلان آن چنان غني نيست. در اين مقاله، اثر خصوصي سازي بر رشد اقتصادي با استفاده از يك مدل رشد درون زاي تجربي و با به كارگيري از داده هاي ۱۱۷ كشوردر حال گذار و در حال توسعه براي دوره ۲۰۰۳-۱۹۹۸، درسه حالت كوتاه مدت، ميان مدت، و بلندمدت برآورد شده است. نتايج برآوردها با روش هاي OLS و ۲SLS نشان مي دهد كه اثر خصوصي سازي بررشد اقتصادي خنثي است. هم چنين نتايج نشان مي دهند كه سازگاري و تداوم اجراي سياست خصوصي سازي، وجود محيط رقابتي و شفافيت در سياست گذاري ها، تاثيري مهم تراز خصوصي سازي بر رشد اقتصادي دارند.