سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالمجید یعقوب پور – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
زهرا غفاری – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت معلم تهران
فریبرز مسعودی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
ابراهیم طالع فاضل – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

کمربند آتشفشانی-نفوذی مردآباد-بوئین زهرا در ۶۰ کیلومتری جنوب باختر کرج، میزبان نشانهها و معادن متروکه فلزات پایه و گرانبهای متعددی است. کانسار چندفلزی جارو به سن ائوسن میانی-الیگوسن در بخش خاوری این کمربند در سنگ میزبان برشی ولکانوکلاستیک و سابولکانیک با ترکیب اسیدی تا بازیک و ماهیت کالکوآلکالن تا آلکالن رخداده است. کانیسازی با ماهیت آزاد (مس طبیعی)، سولفیدی (درونزاد و برونزاد)، کربناتی و اکسی-هیدروکسیدی با بافت و ساخت رگه-رگچهای، برشی، انتشاری، جانشینی و شکافهپرکن به همراه کانیهای باطله کوارتز، کلسیت، باریت و کلریت در منطقه شکل گرفته است. دگرسانیهای سیلیسیک، کلریتی، پروپیلیتیک و سریسیتیک دگرسانیهای رایج در منطقه هستند. مطالعات ژئوشیمی کانسنگ بر اساسماتریس رتبهای اسپیرمن-پیرسون و تجزیه فاکتوری، حاکی از ارتباط معنادار زوج عناصر سرب-روی ۰/۸ ، سرب – مس ۰/۷ ، طلا – نقره ۰/۶ ، و طلا – مس ۰/۵ و دو گروه عنصری شامل سرب، روی، مولیبدن و مس(فاکتور ۱) و مس، طلا و نقره (فاکتور ۲) است. طبق مطالعات زمینشناسی اقتصادی و شواهد سنگشناسی، کانیشناسی، بافت و ساخت ومطالعات ژئوشیمیایی، کانسار جارو در ردیف کانسارهای اپیترمال رگهای فلزات پایه (مس و سرب-روی) و گرانبها (نقره) با نسبت بالای نقره ۲۰۰ < ppm قرار میگیرد.