سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید رضا انصاری رنانی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

این مطالعه به منظور شناسائی خصوصیات پشم و فولیکولهای گوسفندان نژادهای مهربانی، لری،زندی، بلوچی، قره گل، ترکی قشقائی و افشاری در دو جنس نر و ماده و سنین مختلف گله های مردمی در مناطق مختلف کشور انجام شده است . جهت تعیین خصوصیات الیاف مقدار ۱۰ گرم پشم از قسمت میانی سمت چپ گوسفندان در روی دنده سوم به فاصله ۲۰ سانتیمتر از ستون فقرات با استفاده از پشم چین برقی نمونه برداری گردید . جهت تعیین خصوصیات فولیکولی ابتدا بعد از بی حسی موضعی از قسمت میانی پهلوی سمت راست هر یک از دامها یک قطعه پوست به قطر یک سانتی مترتوسط پانچ مخصوص برداشت و در ظروف حاوی محلول فرمالین خنثی نگهداری گردید . در این تحقیق از طرح کاملا تصادفی استفاده شد . تجزیه داده ها و مقایسه میانگین ها به روش دانکن و با استفاده از سیستم نرم افزاریSAS صورت گرفت . نتایج به دست آمده نشان داد که در نژادهای مهربانی، لری، بلوچی، قره گل، ترکی قشقائی و افشاری به ترتیب میانگین و انحراف معیار قطر پشم ۷/۶۰ ± ۷۴/۱۱ ، ۴/۴۲ ± ۱۹/۸۳ ، ۳/۳۲ ± ۳۱/۰۹ ، ۲/۹۶ ± ۳۴/۴۸ ، ۵/۰۶ ± ۳۹/۱۸ و ۷/۷۱ ± ۳۹/۲۶ و میانگین و انحراف معیار درصد راندمان پشم ۸/۲۰ ± ۷۶/۴۹ ، ۹/۸۲ ± ۷۴/۰۱ ، ۹/۵۲ ± ۷۵/۵۸، ۷/۳۲ ± ۷۷/۲۲ ، ۱۱/۳۰ ± ۷۰/۹۴ و ۱۰/۷۰ ± ۶۲/۹۴و میانگین و انحراف معیار درصد الیاف حقیقی ۹/۱۹ ± ۸۴/۸۴ ، ۸/۳۲ ± ۹۲/۰۸ ، ۴/۴۱ ± ۹۲/۷۰ ، ۷/۶۴ ± ۹۰/۲۰ ، ۹/۲۲ ± ۸۵/۱۶ و ۹/۵۹ ± ۷۷/۶۰ میانگین و ان حراف معیار درصد الیاف مدولائی ۴/۶۹ ± ۵/۵۶ ، ۶/۰۵ ± ۶/۹۴ ، ۳/۳۵ ± ۶/۰۳ ، ۷/۳۵ ± ۹/۶۱ ، ۷/۲۷ ± ۱۲/۰۸ و ۶/۰۱ ± ۱۳/۴۹ ۱۳ و میانگین و انحراف معیار درصد الیاف کمپ ۶/۰۳ ± ۹/۴۷ ، ۰/۹۷ ± ۳/۲۷ ، ۰/۹۰ ± ۱/۲۳ ، ۰/۱۸ ± ۰/۶۳ ، ۱/۹۹ ± ۲/۷۷ و ۶/۷۱ ± ۸/۸۹ بود. نتایج به دست آمده نشان داد که میان گین و انحراف معیار تناسب فولیکولهای ثانویه به اولیه در گوسفندان مهربانی، لری، زندی، بلوچی، قره گل، ترکی قشقائی و افشاری به ترتیب ۰/۵۸ ± ۲/۹۱ ، ۰/۸۰ ± ۳/۷۷ ، ۰/۶۵ ± ۳/۹۰ ، ۰/۷۷ ± ۴/۰۷، ۰/۶۶ ± ۳/۲۰ ، ۰/۵۴ ± ۲/۵۱ ، ۰/۵۶ ± ۳/۱۹ و میانگین و انحراف معیار تعداد فولیکولهای اولیه در هر میلی متر مربع ۰/۴۲ ± ۲/۶۹ ، ۰/۸۷ ± ۳/۶۹ ، ۱/۱۸ ± ۳/۷۰ ، ۰/۷۴ ± ۳/۹۹ ، ۰/۷۲ ± ۳/۳۳ ، ۰/۵۹ ± ۳/۱۴ و ۰/۵۳ ± ۳/۲۲ و میانگین و انحراف معیار تعداد فولیکولهای ثانویه در هر میلی متر مربع ۲/۰۳ ± ۸/۰۵ ، ۴/۹۷ ± ۱۵/۸۰ ، ۵/۷۵ ± ۱۵/۱۰ ، ۳/۷۱ ± ۱۷/۵۶ ، ۲/۶۴ ± ۱۰/۸۷ ، ۲/۶۲ ± ۱۰/۰۳ و ۲/۵۲ ± ۱۰/۴۴ و میانگین و انحراف معیار تعدادکل فولیکولهای اولیه و ثانویه در هر میلی متر مربع ۲/۲۳ ± ۱۰/۷۵ ،۵/۵۹ ± ۱۹/۴۹ ، ۶/۴۸ ± ۱۸/۷۵ ، ۴/۱۵ ± ۲۱/۵۵ ، ۳/۰۸ ± ۱۴/۲۰ ، ۲/۹۰ ± ۱۳/۱۸ و ۲/۶۹ ± ۱۳/۶۷ بود .