سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش مدیریت مراتع مناطق خشک

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عباسعلی سندگل – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده:

شناخت رفتاررویشی و تولیدی گیاهان ازنظر مراحل رویشی و تولید دینامیک مرتع و تغییرات زمانی ارزش چرایی گیاهان و نیز سیستم های بهره برداری مرتع و اثارآنها برسلامت مرتع ازمباحث مهم مدیریت مراتع و بخصوص مراتع خشک می باشد جهت مطالعه موارد فوق طرح بررسی خصوصیات رویشی و تولیدی گیاهان و رفتارچرایی دام ازسال ۱۳۸۳ به مدت دوسال درمراتع منطقه رودشور به اجرا درامددراین طرح رفتارچرایی دام شامل مدت چرا و استراحت روزانه دام شروع و خاتمه فصل چرا سرعت حرکت گله درمرتع مقدارعلوفه مورد نیاز دام درماه های فصل چرا مقدارعلوفه موجود درمرتعدر طول ماه های فصل چرا مقدارعلوفه قابل برداشت مرتع درهرماه درصد بهره برداری گونه های مرتعی درماه های مختلف تغییرات کیفیت علوفه و مقدارکل موادغذایی قابل هضم علوفه درهریک ازماه فصل چرا و موازنه نیاز غذایی دام با علوفه مرتع درهرماه مورد بررسی قرارگرفت برای بررسی هریک ازمواردذکر شده درفوق ازروش مناسب و استاندارد استفاده شد نتایج حاصل نشان داد که مراتع رودشور ازاوایل دیماه بمدت پنج ماه مورد چرای دام قرارمیگیرد رفتاررویشی گیاهان درماه های فصل چرا متفاوت بوده بطوریکه دردیماه همه گونه ها درخواب بوده و دربهم تنها سه گونه stipagrositis plumose ,poa sinaica ,poa bulbosa شروع به رشد کرده و بقیه غیرفعال هستند دراسفند علاوه برسه گونه فوق بیشتر گونه های یکساله و نیزگونه دایمی stipa hohenacheriana ازرشد قابل ملاحظه ای برخوردارند مدت حضور دام درمرتع درزمانهای مختلف تابعی ازشرایط هوا و موجودی علوفه می باشد درماه های سرد فصل چرا و بخصوص دیماه دام کمترین ساعات حضور و بیشترین سرعت حرکت و درماه های گرم بیشترین حضور و حتی چرا درشب و کمترین تحرک را دارد